Oud-di­rec­teur FBI noemt Trump ‘mo­reel on­ge­schikt’ voor pre­si­dent­schap

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De voor­ma­li­ge FBI­di­rec­teur Ja­mes Co­mey heeft in het lang­ver­wach­te in­ter­view met de Ame­ri­kaan­se zen­der ABC ge­zegd dat Do­nald Trump ‘mo­reel on­ge­schikt’ is om pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten te zijn. “Trump is een in­tel­li­gen­te man en me­disch ook nog in staat om pre­si­dent te zijn. Ik denk al­leen dat hij mo­reel on­ge­schikt is om pre­si­dent te zijn”, al­dus Co­mey.

“Ie­mand die vrou­wen be­han­delt als een stuk vlees en die con­stant over al­les liegt, maar wil dat het volk hem ge­looft, kan geen pre­si­dent zijn.” Co­mey zei ook dat Trump zich niet houdt aan de be­lang­rijk­ste waar­den van de VS. “De pre­si­dent moet res­pect uit­stra­len en leven naar de kern­waar­den van dit land. Voor­na­me­lijk de waar­heid. Dat doet hij niet.”

Het mo­ment dat de Rus­si­sche in­men­ging in de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van 2016 voor het eerst aan Trump wordt ver­teld, was ver­war­rend, vol­gens Co­mey.

“Zijn eer­ste vraag was of het de uit­slag had be­ïn­vloed. Daar had de FBI geen on­der­zoek naar ge­daan. Tot mijn ver­ba­zing ging het ge­sprek di­rect daar­na over de PR en hoe dit ver­haal ge­bracht moest wor­den.” Co­mey was voor­al ver­baasd over wat niet werd ge­vraagd. “Een te­gen­stan­der had ons land aan­ge­val­len, maar nie­mand vroeg naar de im­pact of even­tu­e­le ver­volgstap­pen van de Rus­sen en hoe we dit kon­den stop­pen.” De FBI-di­rec­teur werd in mei vo­rig jaar door Trump ont­sla­gen. Het ont­slag leid­de tot het aan­stel­len van spe­ci­aal on­der­zoe­ker Ro­bert Mu­el­ler, die de in­men­ging van Rus­land in de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van 2016 on­der­zoekt.

Co­mey ver­telt in het ko­men­de week te ver­schij­nen boek A Hig­her Loy­al­ty hoe de pre­si­dent tij­dens een di­ner loy­a­li­teit van hem eis­te. De ont­moe­tin­gen de­den hem den­ken aan zijn eer­de­re car­ri­è­re als aan­kla­ger te­gen de maf­fia, zei hij te­gen The Was­hing­ton Post.

“De baas heeft com­ple­te con­tro­le. De eed van trouw. Het wij-te­gen-zij-we­reld­beeld. Het lie­gen over al­le za­ken, groot en klein, als ge­volg van een loy­a­li­teits­co­de die de or­ga­ni­sa­tie bo­ven al­le mo­raal en waar­heid stelt”, al­dus de voor­ma­li­ge FBI-di­rec­teur.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.