Meer dan 100 do­den door ge­vaar­lij­ke las­sa­koorts in Ni­ge­ria

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NI­GE­RIA - In Ni­ge­ria zijn in­tus­sen 101 men­sen aan de ge­vaar­lij­ke las­sa­koorts ge­stor­ven. On­der hen ook een aan­tal ver­ple­gers en art­sen die niet wis­ten dat hun pa­ti­ën­ten met het vi­rus be­smet wa­ren en/of geen be­scher­men­de kle­dij droe­gen. Dat deel­de Art­sen zon­der Gren­zen (MSF) gis­te­ren mee.

45 do­de­lij­ke ge­val­len zijn nog niet be­ves­tigd. Bo­ven­dien wordt uit­ge­gaan van 1.781 ver­moe­de­lij­ke en 408 be­ves­tig­de ge­val­len bin­nen de twee maan­den. De­ze uit­braak in het West-Afri­kaan­se land is “een van de erg­ste van de voor­bije ja­ren,” klinkt het. MSF is naar ei­gen zeg­gen ter plaat­se en geeft on­der an­de­re op­lei­ding aan per­so­neel van zorg­in­stel­lin­gen.

Het aan­tal zie­ken in Ni­ge­ria loopt wel te­rug, maar een ont­span­ning be­te­kent dat ech­ter niet, klinkt het. Las­sa­koorts heeft zich ook in het WestAfri­kaan­se Li­be­ria uit­ge­breid: min­stens 12 men­sen zijn er sinds be­gin dit jaar aan de vi­rus­ziek­te ge­stor­ven. Las­sa be­hoort net als ebo­la en den­gue tot de he­mor­ra­gi­sche -met bloe­din­gen ge­as­so­ci­eer­de­koort­sen. Ze wordt voor­al over­ge­dra­gen door voe­dings­mid­de­len en huis­raad die met uri­ne en uit­werp­se­len van rat­ten ver­vuild zijn. De vi­rus­ziek­te is ook bij con­tact met uit­schei­din­gen van ge­ïn­fec­teer­de per­so­nen erg be­smet­te­lijk. Las­sa­koorts komt in ver­schil­len­de West-Afri­kaan­se lan­den bij­na jaar­lijks voor. (HLN)

Las­sa be­hoort net als ebo­la en den­gue tot de he­mor­ra­gi­sche -met bloe­din­gen ge­as­so­ci­eer­de­koort­sen. (Fo­to: NewsWi­reNGR)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.