+eet­hooId .eZal voor zes Zed­striM­den ge­sFhorst

Times of Suriname - - SPORT -

92(7BAL ± Da­vin­ci Ke­wal van 6un­ny 3oint is door het 7ucht­col­le­ge van de 6uri­naam­se 9oet­bal Bond ge­schorst voor zes wed­strij­den voor het slaan van zijn te­gen­stan­der en het aan­val­len van de scheids­rech­ter 5oket­te. 6un­ny 3oint speel­de in het Ge­or­ge Deul­sta­di­on te­gen -uni­ors.

,n de ste mi­nuut van de wed­strijd sloeg Ke­wal zijn te­gen­stan­der naar de grond. De te­gen­stan­der bloe­de heel ern­stig en was voor een paar mi­nu­ten niet aan­spreek­baar. 6cheids­rech­ter 5oket­te toon­de de ro­de kaart aan Ke­wal en de­ze schoot in het ver­keer­de keel­gat bij hem. De spe­ler van 6un­ny 3oint pro­beer­de de scheids­rech­ter aan te val­len maar 5oket­te voor­kwam dit. Hij stoot­te Ke­wal van zich af. Ke­wal schold de scheids­rech­ter hier­na voor vies en vuil uit. Ke­wal die bij het 7ucht­col­le­ge ver­scheen gaf toe dat hij dit al­les heeft ge­daan. Hij ont­ken­de niets wat in het rap­port van de scheids­rech­ter stond. Het 7ucht­col­le­ge on­der lei­ding van -ohn 0unt­slag schorst hem voor vijf wed­strij­den en legt een boe­te op van 65D 1 0. 9er­der straf­te het 7ucht­col­le­ge Di­on 3au­ja­li van )la­min­go voor het be­drei­gen van scheids­rech­ter An­to­lo 3in­as. Na de wed­strijd tus­sen )la­min­go en 69H in het Ge­or­ge Deul­sta­di­on heeft 3au­ja­li de scheids­rech­ter uit­ge­schol­den. 3au­ja­li vond dat de scheids­rech­ter niet ge­noeg bles­su­re­tijd had ge­ge­ven. 3aul­ja­li ging ver­der de be­dreig­de 3in­as. 3au­ja­li ver­scheen niet tij­dens de zit­ting maar de voor­zit­ter van )la­min­go wel. Hij gaf aan dat 3au­ja­li wer­ke­lijk in de fout is ge­gaan en dat de club hem ook al heeft ge­schorst. Het 7ucht­col­le­ge straf­te hem voor drie wed­strij­den en een boe­te van 65D 100.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.