$lves de meest sXFFes­vol­le aF­tie­ve spe­ler

Times of Suriname - - SPORT -

92(7BAL - Da­ni Al­ves blijft de ene na de an­de­re prijs maar aan el­kaar rij­gen. Gis­te­ren mocht de Bra­zi­li­aan­se rechts­ach­ter met het )ran­se kam­pi­oen­schap een nieu­we tro­fee op de schouw zet­ten. 2nder­tus­sen zit hij al aan ti­tels. (n dat is zelfs meer dan zijn hui­di­ge club 3aris 6aintGer­main tot nu wist te ver­za­me­len.

Da­ni Al­ves ver­za­melt ti­tels en prij­zen als wa­re het 3ani­nis­tic­kers. =ijn ver­za­mel­woe­de gaat ook dit sei­zoen rus­tig ver­der. Gis­te­ren pak­te de ploeg­mak­ker van 7ho­mas 0eu­nier na de ste­vi­ge -1ze­ge te­gen dicht­ste con­cur­rent 0on­a­co al zijn ste prijs in zijn rijk ge­vul­de voet­bal­car­ri­q­re. =o doet hij zelfs be­ter dan zijn hui­di­ge werk­ge­ver 3aris 6aint-Ger­main 36G . De club uit 3arijs vul­de voor­al de voor­bije ja­ren on­der het be­wind van de steen­rij­ke Nas­ser Al-Khe­lai­fi vlij­tig de prij­zen­kast. =o won 36G gis­te­ren de vijf­de )ran­se ti­tel in de voor­bije zes jaar. prij­zen sleep­te 36G on­der­tus­sen in de wacht. 7wee min­der dus dan Da­ni Al­ves. Als we ook nog de we­reld­ti­tel die Da­ni Al­ves in 200 met de 8-20 van Bra­zi­lis ver­o­ver­de er bij tel­len zit de =uid-Ame­ri­kaan dus aan prij­zen. Geen en­ke­le nog ac­tie­ve voet­bal­ler doet be­ter 9an de hui­di­ge ac­tie­ve voet­bal­lers doet al­vast nie­mand be­ter. An­drps ,nie­sta pak­te met zijn Bar­cel­o­na on­der­tus­sen al 2 prij­zen en =la­tan ,bra­hi­mo­vic ver­vol­le­digt de top drie met 1 stuks. Dan vol­gen Li­o­nel 0es­si 0 prij­zen Gerard 3iTup 2 ;avi 2 6er­gio BusTuets 2 en Cris­ti­a­no 5onal­do 2 . 9an de niet ac­tie­ve spe­lers is de Bra­zi­li­aan 0a[well met prij­zen nog wel de re­cord­hou­der.

De prij­zen van Da­ni Al­ves 0et 36G 1[ kam­pi­oen van )rank­rijk 1[ Cou­pe de la Li­gue 1[ )ran­se 6uper Cup. 0et -uven­tus 1[ kam­pi­oen van ,ta­lis 1[ be­ker van ,ta­lis. 0et Bar­cel­o­na [ kam­pi­oen van 6pan­je [ be­ker van 6pan­je [ 6uper Cup van 6pan­je [ Cham­pi­ons Le­a­gue [ (uro­pe­se 6uper Cup [ :K voor clubs. 0et 6evil­la 1[ be­ker van 6pan­je 1[ 6paan­se 6uper Cup 2[ 8()A Cup 1[ (uro­pe­se 6uper Cup. 0et de se­ni­o­ren se­lec­tie van Bra­zi­lis 1[ Copa Ame­ri­ca 2[ Con­fe­de­ra­ti­ons Cup.

(HLN)

Da­ni Al­ves blijft de ene na de an­de­re prijs maar aan el­kaar rij­gen. Gis­te­ren mocht de Bra­zi­li­aan­se rechts­ach­ter met het Fran­se kam­pi­oen­schap een nieu­we tro­fee op de schouw zet­ten. On­der­tus­sen zit hij al aan 36 ti­tels. (Fo­to: HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.