Mees­te be­smet­tin­gen CO­VID-19 van­we­ge ge­brek so­ci­al dis­tan­cing Co­ro­na­vi­rus blijft toe­slaan in Su­ri­na­me

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het aan­tal in­fec­ties in Su­ri­na­me is in het af­ge­lo­pen week­ein­de ge­ste­gen naar 122, met nu meer dan 112 ac­tie­ve ge­val­len. Het blijkt dat di­rect con­tact de meest voor­ko­men­de ma­nier van de sprei­ding is. Dit be­te­kent li­chaams­con­tact met een ge­ïn­fec­teerd per­soon of het niet in acht ne­men van de vei­li­ge af­stand van 2 me­ter, waar­door tij­dens het hoes­ten speek­seldrup­pels van een be­smet per­soon op het li­chaam te­recht­komt van an­de­ren. Het vi­rus komt dan via de mond, ogen en neus­hol­tes in het li­chaam van de an­der.

Dit be­ves­tigt Cle­o­pa­tra Jes­su­run, di­rec­teur van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid. “Over­all zien wij dus dat door drop­lets is ge­beurd. Dat wil zeg­gen: die na­bije con­tac­ten waar­bij er geen re­ke­ning is ge­hou­den met de pu­blie­ke ge­zond­heids­zorg­maat­re­ge­len”, zegt Jes­su­run. De an­de­re vorm van be­smet­ting is via con­ta­mi­na­tie van de om­ge­ving. Dit was het ge­val in een han­dels­zaak in Al­bi­na. Dit ge­bouw zorg­de voor een clus­ter aan be­smet­tin­gen en wordt be­schouwd als de be­smet­tings­bron van een aan­tal men­sen dat mo­men­teel po­si­tief is ge­test op CO­VID-19. “De con­ta­mi­na­tie in de­ze is me­ren­deels ge­weest, om­dat het ver­spreid was in het ge­bouw op zich­zelf”, legt Jes­su­run uit.

Er is in­tus­sen goed zicht op het spoor dat het vi­rus heeft ‘af­ge­legd’ op Su­ri­naams grond­ge­bied. Er is spra­ke van ‘Co­de Rood’ voor het to­ta­le grond­ge­bied van Su­ri­na­me, maar een dui­de­lij­ke lijn is toch te vol­gen van­uit Al­bi­na naar Paramaribo, rich­ting de Browns­weg en de dor­pen Klaas­kreek en Njung Ja­cob­kond­re. Vei­lig­heids- en ge­zond­heids­wer­kers zijn in het ge­bied en heb­ben ve­le tes­ten af­ge­no­men waar­van en­ke­le po­si­tief wa­ren. Som­mi­ge per­so­nen wa­ren reeds symp­to­ma­tisch nog voor­dat zij ge­test wa­ren. Over het al­ge­meen gaat het om mil­de ziek­te­beel­den die on­schul­dig lij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.