Co­ro­na­vi­rus in Su­ri­na­me: “We heb­ben niet ge­noeg ap­pa­ra­tuur”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

AM­STER­DAM/PARAMARIBO ­ Su­ri­na­me zit in een ge­deel­te­lij­ke lock­down na een snel­le uit­braak van het co­ro­na­vi­rus. De lock­down geldt van­af 18.00 uur tot 06.00 uur. Me­di­ci en ex­perts ma­ken zich zor­gen over de me­di­sche mid­de­len in het land. Er zijn maar 40 IC­bed­den in het he­le land.

Chan­der Ma­ha­bier is chi­rurg in Nickerie, het dis­trict in het wes­ten van Su­ri­na­me. “Het zie­ken­huis wordt vol­le­dig klaar­ge­stoomd voor het be­strij­den van de co­rona­cri­sis”, zegt hij in Nieuws en Co. “Maar we heb­ben te wei­nig be­scher­men­de mid­de­len.” Ma­ha­bier werkt op dit mo­ment niet. “Al­le ge­plan­de ope­ra­ties zijn af­ge­zegd, al­leen spoed­ge­val­len gaan nog door.” Ma­ha­bier reist re­gel­ma­tig op en neer van­uit Ne­der­land naar Su­ri­na­me om in het zie­ken­huis te ope­re­ren.

Het land is sinds 2 ju­ni in lock­down om de ver­sprei­ding van het vi­rus te­gen te gaan. Ook stuurt Ne­der­land 10 be­a­de­mings­ap­pa­ra­ten. Maar het groot­ste pro­bleem is de ap­pa­ra­tuur en het aan­tal bed­den. “Wij zul­len mis­schien keu­zes moe­ten gaan ma­ken wie wel en niet op de IC mo­gen wor­den ge­red. We heb­ben ge­woon niet ge­noeg ma­te­ri­eel om ie­der­een te hel­pen.” De arts maakt zich zor­gen over de si­tu­a­tie. “Ik heb me ge­meld om te hel­pen bij co­ro­na­ge­val­len.” Hij wil ie­der­een met me­di­sche ken­nis over het vi­rus op­roe­pen om in Su­ri­na­me te hel­pen. “De be­reid­heid is groot. Des­noods help ik ze zelf hier­heen te ko­men.”

(Np­ra­dio1.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.