Pro­duc­tie­fonds niet ge­for­ma­li­seerd Be­drijfs­le­ven geeft ko­men­de re­ge­ring huis­werk

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Het wach­ten is nog al­tijd op de in­stel­ling van het pro­duc­tie­fonds voor de pri­va­te sec­tor. Vol­gens het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën is SRD 300 mil­joen ge­re­ser­veerd voor on­der­ne­mers om de co­rona­cri­sis te over­brug­gen, maar daar­van is vol­gens het be­drijfs­le­ven nog niets te mer­ken. De As­so­ci­a­tie van Su­ri­naam­se Fa­bri­kan­ten (ASFA) geeft huis­werk mee aan de ko­men­de re­ge­ring.

“Het pro­duc­tie­fonds is re­ge­ring over­stij­gend”, zegt ASFA-voor­zit­ter Wil­go Bil­ker­dijk. Van het ko­men­de ka­bi­net wordt ver­wacht dat het er wel werk van maakt om met het be­drijfs­le­ven om de ta­fel te zit­ten.

Vol­gens Bil­ker­dijk zal het fonds een van de eer­ste pri­o­ri­tei­ten moe­ten zijn van de nieu­we re­ge­ring. Uit­ge­ke­ken wordt naar zach­te le­nin­gen met een rui­me af­los­sings­vrije pe­ri­o­de. “Het pro­duc­tie­fonds zal an­ders moe­ten zijn dan wat er nu gang­baar is bij de com­mer­ci­ë­le ban­ken”, legt Bil­ker­dijk uit.

Het be­drijfs­le­ven had zich reeds voor­be­reid op ge­sprek­ken met de re­ge­ring om over te kun­nen gaan tot een spoe­di­ge in­vul­ling en ope­ra­ti­o­na­li­se­ring van het fonds, maar die zijn uit­ge­ble­ven. De ver­kie­zin­gen en de co­ro­na­kwes­tie zou­den geen sta-in-de-weg hoe­ven te zijn om met el­kaar in dia­loog te tre­den, vindt de ASFA-voor­zit­ter. “De voor­be­rei­din­gen kon­den ge­woon door­gaan. De mo­der­ne tech­no­lo­gie is daar om met el­kaar in con­tact te blij­ven en dat is wat ik jam­mer vind.”

Van de nieu­we re­ge­ring wordt ook ver­wacht dat bin­nen drie jaar niet slechts het pro­duc­tie­fonds van de grond moet zijn ge­ko­men, maar ook een in­te­graal be­leid om de pro­duc­tie over de ge­he­le li­nie te ver­ho­gen om de im­port te ver­van­gen. Ook toe­ris­me wordt on­der de noe­mer ex­port ge­bracht, om­dat er een toe­ris­me­pro­duct wordt aan­ge­bo­den aan het bui­ten­land.

Wat het pro­duc­tie­fonds om de co­rona­cri­sis te over­brug­gen be­treft, staat al­les voor nu op een laag pit­je, ze­ker als het gaat om de af­stem­ming en be­trok­ken­heid van be­drij­ven­or­ga­ni­sa­ties.

Zo goed als ze­ker is, dat het fonds er nog niet is. “Het is nog niet ge­for­ma­li­seerd”, be­ves­tigt Bil­ker­dijk. De ASFA-voor­zit­ter spreekt de hoop uit dat de ko­men­de re­ge­ring dit voor­ne­men niet laat lig­gen, om­dat het een be­leids­aan­ge­le­gen­heid was van de vo­ri­ge re­ge­ring.

Het pro­duc­tie­fonds is eer­der een nood­zaak dan een te­ge­moet­ko­ming. “Je wil niet heb­ben dat het ein­digt wan­neer een re­ge­ring naar huis gaat en een an­de­re in ‘of­fi­ce’ komt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.