Boot Apoe­ra uit de vaart

Times of Suriname - - BINNENLAND -

KABALEBO - De ko­men­de twee we­ken zal de boot van Apoe­ra niet va­ren. Dit is een van de maat­re­ge­len die zijn ge­trof­fen in ver­band met CO­VID­19. Dat zegt ka­pi­tein Carlo Le­wis in ge­sprek met

Ti­mes of Su­ri­na­me.

Le­wis zegt dat de boot gis­te­ren is te­rug­ge­keerd met een la­ding goe­de­ren. Hier­mee zal de ge­meen­schap de ko­men­de twee we­ken moe­ten rond­ko­men. Hij geeft aan dat de win­kels be­voor­raad zijn. Zij die geld heb­ben, kun­nen hun goe­de­ren ko­pen. De dorps­hoof­den heb­ben de ge­meen­schap ge­vraagd om zo­veel als mo­ge­lijk thuis te blij­ven. De­ge­nen die moe­ten gaan ja­gen en vis­sen om hun ge­zin te ver­zor­gen, heb­ben daar toe­stem­ming toe. Le­wis zegt dat het om een klei­ne ge­meen­schap gaat en de lei­ding heeft niet graag dat de dor­pen te ma­ken krij­gen met CO­VID-19. Al­le maat­re­ge­len wor­den toe­ge­past. Ge­ble­ken is dat de bur­gers er ge­hoor­ge­ven aan de op­roep om thuis te blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.