Scv Ka­rish­ma her­denkt 147 jaar Hin­do­staan­se Im­mi­gra­tie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE ­ De so­ci­aal­cul­tu­re­le ver­e­ni­ging (scv) Ka­rish­ma heeft in ver­band met de CO­VID­19­maat­re­ge­len, de ac­ti­vi­tei­ten ter her­den­king van 147 jaar Hin­do­staan­se Im­mi­gra­tie aan­ge­past.

In dat ka­der heeft de or­ga­ni­sa­tie op 5 ju­ni de tra­di­ti­o­ne­le im­mi­gra­tie­loop af­ge­last en heeft af­ge­zien van het leg­gen van bloem­stuk­ken bij al­le mo­nu­men­ten in het dis­trict, zo­als het 1 ju­li mo­nu­ment, dat van de Ja­vaan­se Im­mi­gra­tie, Ma­hat­ma Gan­dhi en van de mar­rons. Een bloe­men­hul­de bij het mo­nu­ment van Lal­la Rookh en Ba­ba en Mai heeft wel plaats­ge­von­den. Dit ge­schied­de heel vroeg in de mor­gen, om 07.00 uur, door twee be­stuurs­le­den van Ka­rish­ma. De voor­zit­ter van Ka­rish­ma, Laks­miena­rain Doe­bay, zegt dat de hul­di­gin­gen die de or­ga­ni­sa­tie elk jaar op de­ze dag doet, op een na­der te be­pa­len tijd­stip zul­len plaats­vin­den.

Doe­bay zegt ver­der dat Ka­rish­ma de CO­VID-19pro­to­col­len in acht neemt, van­daar dat zij ge­meend heeft de her­den­king maar in klein ver­band te la­ten plaats­vin­den. Doe­bay doet een be­roep op de sa­men­le­ving zich te hou­den aan de maat­re­gen ter voor­ko­ming van de ver­de­re ver­sprei­ding van CO­VID-19.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.