RIVM-web­si­te In­fec­tie­ra­dar tij­de­lijk of­fli­ne na da­ta­lek

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

BILTHOVEN - Bij de web­si­te In­fec­tie­ra­dar, waar­mee het RIVM in­for­ma­tie ver­za­melt over ge­zond­heids­klach­ten die kun­nen wij­zen op co­ro­na, is spra­ke ge­weest van een da­ta­lek. Daar­door wa­ren per­soon­lij­ke ge­ge­vens in te zien, zo be­ves­tigt een woord­voer­der na be­richt­ge­ving van de NOS. De da­ta­ba­se is voor­lo­pig of­fli­ne en het lek is of wordt ge­meld bij de Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens, al­dus de woord­voer­der. Het gat in de be­vei­li­ging kon ont­staan door een fout in de soft­wa­re. De le­ve­ran­cier daar­van heeft een op­los­sing voor­han­den. Die wordt nu ex­tra goed ge­test. Via In­fec­tie­ra­dar kun­nen men­sen sinds de in­tro­duc­tie op 17 maart mel­den of ze klach­ten heb­ben zo­als koorts, nie­zen of hoes­ten. Er doen nu zo’n 60 dui­zend men­sen aan mee. Zij vul­len el­ke week een vra­gen­lijst in. Het RIVM volgt daar­mee de ver­sprei­ding van het vi­rus. Al­le deel­ne­mers krij­gen een mail­tje over het da­ta­lek.

De vra­gen­for­mu­lie­ren

wor­den el­ke dag leeg­ge­maakt. Maar wie het lek al met­een in de ga­ten had, zou sinds­dien el­ke dag ge­ge­vens heb­ben kun­nen in­zien. Of dat is ge­beurd is nog niet be­kend. De af­ge­lo­pen da­gen is twee keer in de da­ta­ba­se ge­gluurd, een keer door de tip­ge­ver van de NOS en een keer door de des­kun­di­ge die de om­roep heeft in­ge­scha­keld, al­dus de RIVM-woord­voer­der. Op ter­mijn wil het RIVM dat er 100 dui­zend men­sen mee­doen aan de In­fec­tie­ra­dar.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.