Öz­t­ürk stapt per di­rect op als voor­zit­ter Denk

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Denk-po­li­ti­cus Öz­t­ürk stapt per di­rect op als voor­zit­ter van de par­tij na­dat de par­tij­top re­cent met el­kaar over­hoop lag. Vol­gens Öz­t­ürk legt hij het voor­zit­ter­schap neer om­dat zijn ge­zin dat van hem vraagt en om­dat hij een nieu­we ge­ne­ra­tie de kans wil bie­den. De par­tij­voor­zit­ter kon­dig­de zijn ver­trek aan op de le­den­ver­ga­de­ring van zijn par­tij. “Ik maak werk­we­ken van 60, 70, 80 uren per week”, voer­de hij op als re­den. “Als je ge­zin dit vraagt word je emo­ti­o­neel, je wil een bij­dra­ge blij­ven le­ve­ren aan de maat­schap­pij.”

Even daar­voor had Öz­t­ürk zijn ex­cu­ses aan­ge­bo­den aan de le­den voor re­cen­te con­flic­ten in de par­tij­top. Het was na­me­lijk een puin­hoop bij Denk. Tus­sen de Denk-Ka­mer­le­den was de af­ge­lo­pen we­ken een flin­ke strijd ont­staan. Ka­mer­lid Ku­zu trok zich na een ru­zie met Öz­t­ürk te­rug als frac­tie­voor­zit­ter. “Wij vin­den de­ze ge­beur­te­nis­sen heel spij­tig”, zei Öz­t­ürk. “We heb­ben er­van ge­leerd en zijn daar niet trots op. Wij zijn on­der­ge­schikt aan de ide­a­len van Denk.”

Ku­zu stap­te in maart op na ver­ha­len over een bui­ten­ech­te­lij­ke af­fai­re met een vrij­wil­lig­ster van de par­tij. De vrouw in kwes­tie zou hem, zo meld­de HP/De Tijd eind maart, be­schul­di­gen van machts­mis­bruik en an­der ‘on­ge­wenst ge­drag’. Een paar da­gen la­ter be­schul­dig­de Ku­zu zijn frac­tie­ge­noot en par­tij­voor­zit­ter Öz­t­ürk van ‘broe­der­moord’ en ‘chan­ta­ge’. Hij zou de af­fai­re ge­bruikt heb­ben om hem ‘po­li­tiek te lyn­chen’. Zijn op­vol­ger Azar­kan vroeg ver­geefs aan het Denk-par­tij­be­stuur om op te stap­pen. Twee be­stuurs­le­den ble­ven aan, on­der wie Öz­t­ürk, die daar­op Azar­kan uit de par­tij zet­ten. Een be­roeps­com­mis­sie draai­de dat roy­e­ment weer te­rug.

De drie Denk-Twee­de Ka­mer­le­den Azar­kan, Ku­zu en Öz­t­ürk heb­ben de strijd­bijl daar­na be­gra­ven, be­we­ren ze. De drie heb­ben sa­men ‘con­struc­tie­ve ge­sprek­ken ge­voerd over de toe­komst van Denk’, lie­ten zij in een pers­ver­kla­ring we­ten. Ook Ku­zu ging tij­dens de bij­een­komst door het stof door ex­cu­ses te ma­ken voor zijn ge­drag.

Tij­dens de le­den­ver­ga­de­ring deed af­tre­dend voor­zit­ter Öz­t­ürk toch nog een po­ging om het ge­ru­zie recht te pra­ten. Vol­gens hem ‘hoort het er­bij’ en ‘ge­beurt het ook bij an­de­re par­tij­en’. Öz­t­ürk kon­dig­de eer­der al aan na de ver­kie­zin­gen te stop­pen als Ka­mer­lid.

Öz­t­ürk richt­te Denk in 2015 op sa­men met Ku­zu, na­dat bei­de Ka­mer­le­den door de PvdA uit de frac­tie wa­ren ge­zet. Sinds­dien be­haal­de de par­tij bij de ver­kie­zin­gen van 2017 drie Ka­mer­ze­tels, en deed zij ook haar in­tre­de in de ge­meen­te­lij­ke en pro­vin­ci­a­le po­li­tiek.

De le­den van Denk heb­ben in­mid­dels een in­te­rim-be­stuur aan­ge­steld. Daar­in zit on­der meer voor­ma­lig PvdAKa­mer­lid Çe­lik. Dit na­jaar komt er een nieuw be­stuur.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.