Pro­tes­ten te­gen ra­cis­me in Zwol­le en Maas­tricht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

MAAS­TRICHT - Het pro­test te­gen ra­cis­me in het park De Griend aan de Maas in Maas­tricht is met een goed ge­vuld park be­gon­nen. Naar schat­ting zijn er zo’n 1000 men­sen op het pro­test af­ge­ko­men. De ge­meen­te had een maxi­mum van 2400 be­zoe­kers ge­steld om ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men.

De mees­te men­sen zit­ten op het gras, zo­als door de or­ga­ni­sa­tie is ge­vraagd. Er zijn cir­kels ge­te­kend waar­in men­sen plaats kun­nen ne­men om de 1,5 me­ter af­stand te be­wa­ren. “We ho­pen men­sen wak­ker te kun­nen schud­den en wil­len men­sen in VS la­ten zien dat we hen steu­nen”, zei een van de or­ga­ni­sa­to­ren. De or­ga­ni­sa­tie wil­de de ma­ni­fes­ta­tie aan­van­ke­lijk op het Vrijt­hof in het stads­hart hou­den. Maar daar­van is af­ge­zien om­dat dat plein te klein is bij een te gro­te toe­loop. In over­leg met het stads­be­stuur is daar­om ge­ko­zen voor het park De Griend aan de Maas, waar meer uit­wijk­mo­ge­lijk­he­den zijn.

Het is de twee­de ma­ni­fes­ta­tie te­gen ra­cis­me in Maas­tricht. Af­ge­lo­pen maan­dag de­den zo’n hon­derd men­sen mee aan een Black Li­ves Mat­ter de­mon­stra­tie. Die was toen op de Markt in Maas­tricht.

Ook in Zwol­le werd zon­dag ge­pro­tes­teerd. Daar heb­ben zich hon­der­den be­to­gers ver­za­meld. Ze vor­men om 15.00 uur een zwart hart waar­van een foto van­uit een dro­ne ge­maakt wordt.

De de­mon­stra­tie We­zen­lan­den­park in is het een ini­ti­a­tief van de Zwol­se ho­mo­ge­meen­schap. Met een stil en in­ge­to­gen pro­test slui­ten ze aan bij be­to­gin­gen in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Lhb­ti’ers we­ten net als de zwar­te ge­meen­schap in de Ver­e­nig­de Sta­ten wat het is om niet ge­lijk­waar­dig be­han­deld te wor­den, al­dus de woord­voer­der.

Bur­ge­mees­ter Pe­ter Snij­ders van Zwol­le stak voor­af­gaand aan de ma­ni­fes­ta­tie in een tweet de be­to­gers een hart on­der de riem. Hij noem­de het “een be­lang­rijk grond­recht om je mening te kun­nen ui­ten te­gen dis­cri­mi­na­tie”. De ma­ni­fes­ta­tie duurt tot on­ge­veer 15.30 uur. De ge­meen­te Zwol­le heeft een maxi­mum aan­tal be­to­gers in­ge­steld van 2.400 in ver­band met co­ro­na­richt­lij­nen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.