“Stad­huis­plein is vol, ga naar huis”

Ge­meen­te Eind­ho­ven over de­mon­stra­tie:

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

EIND­HO­VEN - Hon­der­den be­to­gers zijn za­ter­dag­avond sa­men­ge­ko­men op het Stad­huis­plein in Eind­ho­ven voor een an­ti­ra­cis­me­de­mon­stra­tie. Nog eens hon­der­den ston­den in door de ge­meen­te in­ge­rich­te ‘buf­fer­zo­nes’ aan de zij­kant van het plein. De ge­meen­te Eind­ho­ven schat dat er 1700 men­sen aan de ma­ni­fes­ta­tie heb­ben mee­ge­daan.

De or­ga­ni­sa­tie riep men­sen al snel op om niet meer te ko­men. Ook de ge­meen­te heeft aan­ge­ge­ven dat het vol is. “Stad­huis­plein is vol! Ga naar huis.” Zo’n dui­zend men­sen de­mon­stre­ren van­af vijf uur op het plein.

De or­ga­ni­sa­tie had op zo’n 750 men­sen ge­re­kend, maar dat was een gro­ve on­der­schat­ting, zo bleek. Vrij­dag had bur­ge­mees­ter Jo­hn Jor­rits­ma ge­zegd maxi­maal 700 men­sen toe te la­ten.

Net als in ve­le an­de­re ste­den wor­den door de de­mon­stran­ten al­ler­lei bor­den op­ge­hou­den met op­roe­pen een eind te ma­ken aan ra­cis­me. “Ik ben heel blij met op­komst”, zegt Per­le Mi­an­gue, een van de or­ga­ni­sa­to­ren. “Het is echt no­dig. Ik heb een zoon­tje en ik moet hem al ver­tel­len dat hij op zijn hoe­de moet zijn. Ik ben bij een eer­de­re de­mon­stra­tie al uit­ge­maakt voor k*nker­zwar­te die moet op­rot­ten naar zijn ei­gen land. Ik ben ge­bo­ren en ge­to­gen in Eind­ho­ven hè. De over­heid ba­ga­tel­li­seert het. Het is geen klein ver­schijn­sel.” En weg is zij, naar de mi­cro­foon. “Men­sen, houd af­stand. Ik ben trots op de op­komst, maar houd af­stand.”

Kort na aan­vang hiel­den de be­to­gers een stil­te­pro­test, waar­bij zij een vuist ge­bald in de lucht hiel­den. Bur­ge­mees­ter Jo­hn Jor­rits­ma was po­si­tief over het ver­loop: “Ik heb voor­af ge­we­zen op de ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid van de or­ga­ni­sa­tie en de deel­ne­mers. Ze heb­ben la­ten zien dat de­mon­stre­ren in de­ze tijd van co­ro­na mo­ge­lijk is, met de no­di­ge aan­pas­sin­gen, res­pect voor el­kaar en el­kaars ge­zond­heid. Daar ben ik trots op.” Er is nie­mand aan­ge­hou­den.

Eer­der op za­ter­dag werd ook in Til­burg een ma­ni­fes­ta­tie te­gen ra­cis­me ge­hou­den. Daar kwa­men cir­ca 700 men­sen op af. De be­to­ging ver­liep daar or­de­lijk. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.