Brit­se re­ge­ring wil kroe­gen en res­tau­rants eer­der ope­nen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EN­GE­LAND - De Brit­se re­ge­ring wil de lock­down­maat­re­ge­len voor pubs, res­tau­rants en brui­lof­ten snel­ler ver­soe­pe­len in een po­ging een po­ten­ti­ë­le ba­nen­cri­sis in de ho­re­ca af te wen­den. Dat meldt The Sun­day Ti­mes. De maat­re­ge­len, die de­ze week wor­den ont­huld, zou­den on­der meer toe­staan dat ca­fés en res­tau­rants van­af be­gin ju­li bui­ten­ruim­tes ge­brui­ken en brui­lof­ten en be­gra­fe­nis­sen met maxi­maal tien men­sen bin­nens­huis kun­nen wor­den ge­hou­den. Kap­pers kun­nen mo­ge­lijk voor 4 ju­li weer open­gaan, al­dus de krant. Pre­mier Bo­ris Jo­hn­son zou de nieu­we maat­re­ge­len vrij­dag­avond heb­ben on­der­te­kend na een ont­moe­ting met mi­nis­ter Ris­hi Su­nak van Fi­nan­ci­ën. Jo­hn­son wil ook de so­ci­a­le af­stand ver­min­de­ren van twee me­ter tot één, als dat door we­ten­schap­pe­lijk be­wijs wordt ge­recht­vaar­digd.

De Brit­se eco­no­mie wan­kelt door de maat­re­ge­len die zijn ge­no­men om ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan. Meer dan 40.000 Brit­ten zijn ge­stor­ven aan de ge­vol­gen van de long­ziek­te, het hoog­ste do­den­tal in Eu­ro­pa en het twee­de we­reld­wijd. De af­ge­lo­pen we­ken is de re­ge­ring voor­zich­tig be­gon­nen de be­per­kin­gen te ver­min­de­ren. De ge­zond­heids­au­to­ri­tei­ten in het land waar­schu­wen ech­ter dat de trans­mis­sie­snel­heid in som­mi­ge ge­bie­den nog steeds hoog is en zijn be­zorgd over de ver­soe­pe­lin­gen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.