Schok­ken­de de­tails over gro­te kin­der­mis­bruik­zaak Mün­ster

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MÜN­STER - De bur­ge­mees­ter van Mün­ster, Mar­kus Le­we, is ver­bijs­terd over het mis­bruik dat in zijn stad aan het licht is ge­ko­men. “Ik ben ge­schrok­ken dat on­ze stad blijk­baar het to­neel was van zul­ke vre­se­lij­ke da­den.” De Duit­se po­li­tie ar­res­teer­de elf men­sen op ver­den­king van be­trok­ken­heid bij een gro­te lan­de­lij­ke kin­der­mis­bruik­zaak.

De zaak kwam aan het licht na on­der­zoek door de po­li­tie van Mün­ster. De po­li­tie heeft ook drie kin­de­ren als slacht­of­fer ge­ï­den­ti­fi­ceerd. Zij zijn 5, 10 en 12 jaar oud. De hoofd­ver­dach­te is een 27-ja­ri­ge man uit Mün­ster, vol­gens de krant Bild gaat het om Adri­an V. Le­we: “On­ze aan­dacht en ge­dach­ten zijn bij de kin­de­ren, die nu in vei­li­ge fa­ci­li­tei­ten zit­ten en daar uit­ge­brei­de pro­fes­si­o­ne­le hulp krij­gen.”

Jeugd­zorg van de stad Mün­ster had con­tact met de fa­mi­lie van een van de slacht­of­fers. Het ge­zin was van 2015 tot 2016 bij de au­to­ri­tei­ten be­kend, “om­dat de stief­va­der van het kind was op­ge­val­len van­we­ge het be­zit en de ver­sprei­ding van por­no­gra­fi­sche ge­ge­vens”, al­dus een ge­meen­te­woord­voer­der. Ge­du­ren­de de­ze tijd had jeugd­zorg con­tact met het ge­zin. In 2015 zag de fa­mi­lie­rech­ter geen re­den het kind bij zijn ou­ders weg te ha­len. Bur­ge­mees­ter Le­we: “We kun­nen al­leen een be­oor­de­ling ma­ken als de fei­ten vol­doen­de dui­de­lijk zijn.”

De po­li­tie doet on­der­zoek in een tuin­huis­je in Mün­ster. Daar zou­den vier man­nen uren­lang af­wis­se­lend twee jon­gens heb­ben ver­kracht. De 27-ja­ri­ge hoofd­ver­dach­te zou de man­nen de tien­ja­ri­ge zoon van zijn part­ner aan hen heb­ben ge­ge­ven. Het twee­de slacht­of­fer was naar ver­luidt de zoon (5) van een ver­dach­te uit Stau­fen­berg in de deel­staat Hes­sen.

De hoofd­ver­dach­te bood foto’s en vi­deo’s aan van de mis­da­den op het Darknet. Dat kwam naar vo­ren na on­der­zoek van een har­de schijf, die de on­der­zoe­kers ver­stopt in een nep­pla­fond von­den.

De zaak werd vrij­dag be­kend na­dat ver­dach­ten in ver­schil­len­de deel­sta­ten wa­ren ge­ar­res­teerd. On­der­zoe­kers heb­ben nu meer dan 500 te­r­aby­te aan goed ge­co­deerd ma­te­ri­aal vei­lig­ge­steld. Na eva­lu­a­tie van de eer­ste ge­ge­vens zijn po­li­tie en of­fi­cie­ren van jus­ti­tie van mening dat slechts een klein deel van de ver­meen­de mis­drij­ven be­kend ge­wor­den is. Van de elf ge­ar­res­teer­den zit­ten er ze­ven nog vast.

De hoofd­ver­dach­te is een ITspe­ci­a­list. In de kel­der van de hoofd­ver­dach­te vond de po­li­tie een vol­le­dig uit­ge­rus­te ser­ver­ruim­te. Vol­gens de eer­ste be­vin­din­gen is het op­slag­vo­lu­me van de in be­slag ge­no­men ge­ge­vens meer dan 500 te­r­aby­tes.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.