Chi­na maakt van co­rona­vac­cin we­reld­wijd pu­bliek goed

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CHI­NA - Chi­na zal de in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king ver­ster­ken als het er­in slaagt een nieuw co­ro­na­vi­rus­vac­cin te ont­wik­ke­len. Dat zei mi­nis­ter Wang Zhi­gang van We­ten­schap en Tech­no­lo­gie zon­dag. Het land zou van het vac­cin een “we­reld­wijd pu­bliek goed” ma­ken, al­dus de mi­nis­ter tij­dens een pers­con­fe­ren­tie in de hoofd­stad Pe­king.

Het be­smet­te­lij­ke co­ro­na­vi­rus dook eind vo­rig jaar op in Chi­na en ver­spreid­de zich de af­ge­lo­pen maan­den over de we­reld. In­mid­dels zijn we­reld­wijd bij­na 7 mil­joen men­sen be­smet ge­raakt met het long­vi­rus en bij­na 400.000 men­sen ge­stor­ven aan de ge­vol­gen er­van.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.