Bra­zi­lië ver­wij­dert in­for­ma­tie over to­taal aan­tal over­le­den co­ron­a­pa­ti­ën­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BRAZILIE - Het Bra­zi­li­aan­se Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid heeft ge­ge­vens over de CO­VID-19-epi­de­mie za­ter­dag van een over­heids­si­te ver­wij­derd. Het gaat om ge­ge­vens die ge­du­ren­de en­ke­le maan­den zijn ver­za­meld. Het ver­loop van de uit­braak per deel­staat en ge­meen­te werd op de­ze over­heids­si­te bij­ge­hou­den. Ook ver­meldt het mi­nis­te­rie niet lan­ger het to­ta­le aan­tal be­ves­tig­de be­smet­tin­gen met het co­ro­na­vi­rus. De web­si­te, voor Bra­zi­li­a­nen de be­lang­rijk­ste bron van in­for­ma­tie over de uit­braak van CO­VID-19 in het land, werd vrij­dag of­fli­ne ge­haald. Za­ter­dag werd de si­te her­o­pend met een nieuw ui­ter­lijk en slechts een deel van de ge­ge­vens.

Al­leen het aan­tal sterf­ge­val­len, be­smet­tin­gen en ge­ne­zin­gen van de af­ge­lo­pen 24 uur wor­den nog ver­meld. De Bra­zi­li­aan­se pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro en het mi­nis­te­rie heb­ben geen dui­de­lij­ke ver­kla­ring ge­ge­ven voor de plot­se­lin­ge ver­wij­de­ring van de cij­fers. “De cu­mu­la­tie­ve ge­ge­vens ge­ven geen goed beeld van de si­tu­a­tie waar­in het land zich be­vindt”, liet hij wel via Twitter we­ten. “An­de­re ac­ties vol­gen om de vast­leg­ging van be­smet­tings­ge­val­len en de be­ves­ti­ging van dia­gno­ses te ver­be­te­ren.”

Bra­zi­lië is het zwaarst ge­trof­fen Zuid-Ame­ri­kaan­se land. Na de Ver­e­nig­de Sta­ten en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk telt Bra­zi­lië het groot­ste aan­tal over­le­den co­ron­a­pa­ti­ën­ten. Het to­ta­le aan­tal sterf­ge­val­len als ge­volg van het co­ro­na­vi­rus staat op bij­na 36.000. In­mid­dels zijn in het land meer dan 672.000 be­smet­tin­gen ge­con­sta­teerd. Al­leen in de VS zijn meer be­smet­tin­gen vast­ge­steld.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.