Waar­om In­dia de lock­down ver­soe­pelt on­danks re­cord­aan­tal be­smet­tin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA-In­dia ver­soe­pelt maan­dag veel maat­re­ge­len om­trent de lock­down, waar het land in­mid­dels al ruim twee maan­den in zit. On­der­tus­sen grijpt het co­ro­na­vi­rus, na een aan­loop­pe­ri­o­de, rap om zich heen in het land. Waar­om her­o­pent In­dia zijn sa­men­le­ving op het mo­ment dat de pan­de­mie op zijn hoog­te­punt lijkt?

Van­af maan­dag zijn on­der meer res­tau­rants, win­kel­cen­tra en ge­beds­hui­zen in In­dia weer open voor be­zoe­kers. Het In­di­a­se ka­bi­net kon­dig­de dat za­ter­dag aan, op de­zelf­de dag waar­op het da­ge­lijk­se aan­tal nieu­we be­smet­tin­gen in het land voor het eerst bo­ven de tien­dui­zend uit­kwam. Het ging om 10.438 ge­val­len.

Pre­mier Na­ren­dra Mo­di stip­te eer­der al aan dat de uit­braak in zijn land nog niet on­der con­tro­le is, maar waar­schuw­de dat het lan­ger op slot hou­den van de sa­men­le­ving en met na­me de eco­no­mie mo­ge­lijk meer scha­de zou aan­rich­ten.

Veel In­di­ërs zijn werk­zaam in en af­han­ke­lijk van de bran­ches die het hardst wor­den ge­raakt door de co­rona­cri­sis. Door de slui­ting van win­kels en res­tau­rants werd voed­sel nog schaar­ser en moei­lij­ker ver­krijg­baar, ter­wijl In­di­ërs ook niet meer op de vrij­ge­vig­heid van re­li­gi­eu­ze in­stel­lin­gen kon­den re­ke­nen. Mil­joe­nen In­di­ërs ver­lo­ren door de co­rona­cri­sis hun baan en moesten nood­ge­dwon­gen de ste­den ver­la­ten en te­rug­ke­ren naar hun ge­boor­te­dor­pen. Daar­door be­reik­te het co­ro­na­vi­rus ook de af­ge­le­gen dor­pen. In eer­ste in­stan­tie dook het vi­rus voor­al in de dicht­be­volk­te ste­den op. De ste­den kre­gen te ma­ken met een werk­ne­merste­kort en om­zet­da­lin­gen in bran­ches die nog wel draai­en, waar­door veel win­kels en be­drij­ven als­nog fail­liet gin­gen.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.