Pro­test te­gen Li­ba­ne­se over­heid laait weer op na lock­down

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BEIROET-Hon­der­den de­mon­stran­ten gin­gen za­ter­dag in de Li­ba­ne­se hoofd­stad Beiroet de straat op om te de­mon­stre­ren te­gen de over­heid. Het gaat om de eer­ste mas­sa­le be­to­ging sinds de co­ron­a­maat­re­ge­len in het land zijn ver­soe­peld.

De de­mon­stra­ties ver­lie­pen on­rus­tig. Op beel­den is te zien dat de vei­lig­heids­dien­sten traan­gas en rub­ber­ko­gels heb­ben ge­bruikt te­gen de de­mon­stran­ten, die ste­nen rich­ting de agen­ten gooi­den. Ook wer­den her en der brand­jes ge­sticht en ver­nie­lin­gen aan­ge­richt. De on­rust in Li­ba­non laait weer op door­dat de eco­no­mi­sche cri­sis in het land de af­ge­lo­pen maan­den een nieuw diep­te­punt heeft be­reikt. Li­ba­non kan de staats­schuld niet lan­ger dra­gen en on­der­han­delt met het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) over een fi­nan­ci­ë­le in­jec­tie die de eco­no­mie in het land weer op weg moet hel­pen.

Het land gaat al tij­den ge­bukt on­der een zwa­re eco­no­mi­sche cri­sis. In ok­to­ber vo­rig jaar be­gon­nen Li­ba­ne­zen mas­saal te­gen de re­ge­ring te de­mon­stre­ren. De de­mon­stran­ten richt­ten zich voor­al op de eco­no­mi­sche pro­ble­men, de slech­te staat van pu­blie­ke voor­zie­nin­gen en de wijd­ver­sprei­de cor­rup­tie in het land. De pro­tes­ten leid­den er­toe dat pre­mier Saad Al Ha­ri­ri op 29 ok­to­ber be­sloot af te tre­den. In de­cem­ber 2019 werd Has­san Diab aan­ge­steld als pre­mier. Eind ja­nu­a­ri vorm­de Diab in over­een­stem­ming met de sjii­ti­sche be­we­ging Hez­bol­lah en haar bond­ge­no­ten een re­ge­ring.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.