Be­drijf noemt op­bla­zen van 46 dui­zend jaar oud Abo­ri­gi­nal-erf­goed ‘mis­ver­stand’

Times of Suriname - - BUITENLAND -

WEST-AUSTRALIE - Het Brits-Au­stra­li­sche mijn­bouw­be­drijf Rio Tin­to heeft eind mei stok­ou­de rots­schuil­plaat­sen van de oor­spron­ke­lij­ke be­vol­king van West-Au­stra­lië op­ge­bla­zen, toen ge­tracht werd om een ij­zer­erts­mijn uit te brei­den. Vol­gens di­rec­teur Chris Sa­lis­bu­ry gaat het om een mis­ver­stand, schrijft The Gu­ar­di­an.

Rio Tin­to wordt in de Au­stra­li­sche pers ge­fi­leerd om de fout in de re­gio Pil­ba­ra, waar­bij veel Abo­ri­gi­na­lerf­goed van om en na­bij de 46.000 jaar ver­lo­ren ging. Tot dus­ver is ner­gens op Au­stra­lië een plaats ge­von­den die ver­der te­rug da­teert.

Het wordt het be­drijf niet in dank af­ge­no­men dat de ope­ra­tie is door­ge­zet, ter­wijl de oor­spron­ke­lij­ke ei­ge­na­ren van de plaat­sen, de Puutu Kun­ti Kur­ra­ma en Pi­ni­ku­ra stam­men, ne­gen da­gen voor de ex­plo­sie er pas lucht van kre­gen.

Be­lan­gen­or­ga­ni­sa­ties die voor hun rech­ten op­ko­men, kon­den het be­drijf niet meer op an­de­re ge­dach­ten bren­gen. De oor­spron­ke­lij­ke be­wo­ners noe­men het ver­lies “ziel­ver­nie­ti­gend”, al­dus The Gu­ar­di­an.

De plaat­se­lij­ke over­heid had wél toe­stem­ming ge­ge­ven voor de ex­plo­sies, net als de mi­nis­ter voor Abo­ri­gi­nal­za­ken van West-Au­stra­lië.

Dat ge­beur­de ech­ter in 2013: een jaar la­ter wer­den, tij­dens een door Rio Tin­to goed­ge­keur­de ar­che­o­lo­gi­sche zoek­tocht, spo­ren van de mens­heid ge­von­den van tien­dui­zen­den ja­ren te­rug, uit on­der meer de ijs­tijd.

Meer dan ze­ven­dui­zend vond­sten wer­den ge­daan. Het hoog­te­punt was een 28.000 jaar oud ge­sle­pen kan­goe­roe­bot. DNA-tests leid­den de vond­sten te­rug naar de Puutu Kun­ti Kur­ra­ma en Pi­ni­ku­ra­be­vol­king.

Het be­drijf was dus op de hoog­te van de cul­tu­re­le waar­de van de plaats voor de oor­spron­ke­lij­ke be­wo­ners van Au­stra­lië. Sa­lis­bu­ry zegt ech­ter dat er een “jam­mer­lijk mis­ver­stand” heeft plaats­ge­von­den, maar gaat daar niet ver­der op in. “We moe­ten on­ze re­la­tie met de voor­ma­li­ge ei­ge­na­ren re­pa­re­ren.”

(Nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.