Egyp­ti­sche pre­si­dent stelt nieuw staakt-het-vu­ren in Li­bië voor

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CAIRO-Pre­si­dent Ab­del Fat­tah Al Si­si van Egyp­te heeft een nieuw staakt-het­vu­ren in Li­bië voor­ge­steld. De strij­den­de par­tij­en zou­den per 8 ju­ni de wa­pens neer moe­ten leg­gen.

In het voor­stel van Al Si­si staat ook dat een ge­ko­zen raad de lei­ding zou moe­ten krij­gen, net als dat al­le bui­ten­land­se strij­den­de par­tij­en het land op kor­te ter­mijn ver­la­ten. Daar­naast zou­den er nieu­we vre­des­be­spre­kin­gen in Genè­ve moe­ten ko­men. De pre­si­dent deed zijn aan­kon­di­ging in Ca­ï­ro, in het bij­zijn van de mi­li­tai­re Li­bi­sche com­man­dant Kha­li­fa Haf­tar en par­le­ments­lei­der Agui­la Sa­leh.

De Li­bi­sche re­ge­ring maak­te don­der­dag be­kend dat al­le strijd­krach­ten van ge­ne­raal Haf­tar uit Tri­po­li zijn ver­dre­ven. De in­ter­na­ti­o­naal er­ken­de re­ge­ring on­der lei­ding van pre­mier Fay­ez Al Sar­raj is al een jaar met Haf­tar in ge­vecht over de stads­gren­zen van de hoofd­stad. De re­ge­ring maak­te de dienst uit in het wes­ten van Li­bië en de ge­ne­raal in het oos­ten. Bij de strijd om de hoofd­stad zijn in het af­ge­lo­pen jaar hon­der­den men­sen om­ge­ko­men. Ruim 200.000 men­sen zijn op de vlucht ge­sla­gen.

In Li­bië heerst sinds de dood van dic­ta­tor Muam­mar Kad­da­fi in 2011 cha­os en oor­log. Haf­tar is sinds vo­rig jaar be­zig met een op­mars naar Tri­po­li. Tur­kije be­sloot daar­om be­gin ja­nu­a­ri troe­pen naar het land te stu­ren om de stad te ver­de­di­gen. Po­gin­gen van Rus­land en Tur­kije om tot een staakt-het-vu­ren te ko­men mis­luk­ten. Be­hal­ve Rus­land en Tur­kije zijn nog meer lan­den be­trok­ken bij het con­flict; zo steu­nen Ita­lië en Qa­tar de re­ge­ring, maar steu­nen Egyp­te, Frank­rijk en Sa­oe­di-Ara­bië de ge­ne­raal, net als Rus­land.

(Cairo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.