KNVB stelt richt­da­tum vast voor te­rug­keer pu­bliek in sta­di­ons

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De KNVB, de Ere­di­vi­sie CV en Co­ö­pe­ra­tie Eer­ste Di­vi­sie ho­pen dat er op 1 ja­nu­a­ri 2021 weer pu­bliek mag wor­den toe­ge­la­ten bij prof­wed­strij­den in Ne­der­land, zo meldt De Te­le­graaf. Het dag­blad heeft een sa­men­vat­ting in han­den van het plan dat door het Ne­der­lands be­taald voet­bal wordt in­ge­diend bij de over­heid, waar­in staat dat in ze­ven fa­ses wordt toe­ge­werkt naar de te­rug­keer naar vol­le sta­di­ons.

Het zo­ge­he­ten

Be­taald Voet­bal’ ‘Del­ta­plan is vrij­dag door de voet­bal­bond en de be­taald voet­bal­clubs in­ge­diend bij mi­nis­ter Mar­tin van Rijn van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. “Het is de stip aan de ho­ri­zon”, zo wordt in het rap­port de richt­da­tum van 1 ja­nu­a­ri 2021 toe­ge­licht. “Al­le pro­to­col­len rich­ten zich op een vei­li­ge en me­disch ver­ant­woor­de op­start van de com­pe­ti­tie waar­in hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len, de RIVM-voor­waar­den, de open­ba­re or­de, lo­gis­tiek, cre­a­tie­ve op­los­sings­rich­tin­gen en in­ter­na­ti­o­na­le les­sen zijn mee­ge­no­men.”

In het del­ta­plan wor­den ze­ven fa­ses be­schre­ven, waar­van de laat­ste ui­t­ein­de­lijk moet lei­den naar de te­rug­keer van toe­schou­wers in de sta­di­ons. Fa­se 1 werd op zon­dag 8 maart in­ge­zet, toen be­taald voet­bal door het co­ro­na­vi­rus stil kwam te lig­gen. Sinds 28 april is fa­se 2 be­zig: sinds die dag zijn de trai­nin­gen her­vat, met in­acht­ne­ming van an­der­hal­ve me­ter af­stand. De KNVB hoopt dat de clubs op 24 ju­ni door mo­gen naar fa­se 3, wat in­houdt dat de trai­nin­gen vol­le­dig her­vat kun­nen wor­den, zon­der be­per­ken­de voor­waar­den en dus in­clu­sief con­tact.

In ju­li moet fa­se 4 be­reikt wor­den: trai­nings­wed­strij­den tus­sen twee ver­schil­len­de prof­teams, zo be­schrijft het plan. Het moet de op­maat zijn naar de her­start van de Ere­di­vi­sie en Keu­ken Kam­pi­oen Di­vi­sie zon­der pu­bliek in sep­tem­ber (fa­se 5). Daar­na kan wor­den be­gon­nen met ‘ge­deel­te­lijk pu­bliek toe­la­ten’ (fa­se 6), waar­na op 1 ja­nu­a­ri 2021 weer ‘vol­le­dig pu­bliek’ mo­ge­lijk moet zijn (fa­se 7). (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.