Dries Mer­tens be­reikt ak­koord

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Dries Mer­tens heeft ak­koord be­reikt voor een nieuw con­tract bij Na­po­li, zo ver­ze­kert trans­fer­ex­pert Fa­bri­zio Ro­ma­no maan­dag­avond. Vol­gens de jour­na­list van Sky Ita­lia zet de Bel­gi­sche aan­val­ler zijn hand­te­ke­ning on­der een ver­bin­te­nis die hem nog eens twee jaar bindt aan de club uit Na­pels. Daar­mee maakt Mer­tens een ein­de aan de maan­den­lan­ge stroom van spe­cu­la­ties over een mo­ge­lijk trans­fer­vrij ver­trek.

De af­ge­lo­pen tijd scherm­de Mer­tens met de na­druk­ke­lij­ke in­te­res­se van voor­al Chel­sea, ter­wijl ook In­ter­na­zi­o­na­le wel oren had naar de bij­na trans­fer­vrije spits. De 33-ja­ri­ge Mer­tens heeft ech­ter be­slo­ten om bij Na­po­li te blij­ven, de club die hem in 2013 weg­haal­de bij PSV. Dat hing al eni­ge tijd in de lucht, want twee we­ken ge­le­den meld­de Sky Ita­lia-jour­na­list Gi­an­lu­ca Di Mar­zio al dat er spra­ke was van een ak­koord tus­sen Mer­tens en Na­po­li.

De Ro­de Dui­vel zal in de ko­men­de da­gen zijn hand­te­ke­ning zet­ten on­der een nieu­we, tot me­dio 2022 door­lo­pen­de ver­bin­te­nis. Mer­tens gaat vol­gens Di Mar­zio 4 mil­joen eu­ro, ex­clu­sief bo­nus­sen, per sei­zoen op­strij­ken en krijgt na het sig­ne­ren van zijn nieu­we ver­bin­te­nis ook een te­ken­bo­nus van 2,5 mil­joen toe­ge­scho­ven.

Mer­tens lijkt zo­doen­de zijn loop­baan af te gaan slui­ten bij de club die hem in 2013 over­nam van PSV. De aan­val­ler speel­de voor­als­nog 311 wed­strij­den in het blauw van Na­po­li en was daar­in goed voor 121 doel­pun­ten, wat hem sa­men met Ma­rek Ham­sik ge­deeld top­sco­rer al­ler tij­den van i Par­te­n­op­ei maakt. Van­af 13 ju­ni wordt de Se­rie A her­vat en zal Mer­tens op jacht gaan naar het doel­punt dat hem so­lo top­schut­ter al­ler tij­den van de club maakt.

(AD)

De 33-ja­ri­ge Dries Mer­tens heeft ak­koord be­reikt voor een nieuw con­tract bij Na­po­li. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.