Koe­man ad­vi­seert Bar­cel­o­na-spe­ler over­gang naar Ajax

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­nald Koe­man is weer vol­le­dig her­steld na zijn zie­ken­huis­op­na­me be­gin mei van­we­ge hart­pro­ble­men. De bonds­coach van het Ne­der­land­se elf­tal gaf za­ter­dag in Span­je een uit­ge­breid in­ter­view aan Ca­ta­lu­nya Rà­dio en sprak daar on­der meer over Ri­qui Puig, de mid­den­vel­der van Bar­cel­o­na die de af­ge­lo­pen tijd meer­maals aan Ajax werd gel­inkt. Op 27 april pak­te De Te­le­graaf uit met het nieuws dat Bar­cel­o­na meer­de­re spe­lers, on­der wie de twin­tig­ja­ri­ge Puig, wil in­zet­ten in een ruil­deal met Ajax-doel­man An­dré On­a­na. Elf da­gen eer­der had Sport al be­ves­tigd dat de Am­ster­dam­mers gein­te­res­seerd zijn in het 1,69 me­ter lang jeugd­pro­duct van Bar­cel­o­na. Puig komt voor­lo­pig nau­we­lijks aan speel­mi­nu­ten in het eer­ste van Bar­ça: de mid­den­vel­der kwam in twee sei­zoe­nen tot vier wed­strij­den in LaLi­ga.

Des­ge­vraagd zou Koe­man het toe­jui­chen als Puig naar Ajax ver­kast. “Ri­qui Puig zou een ge­wel­di­ge kans krij­gen om zich te ont­wik­ke­len als hij een sei­zoen in de Ere­di­vi­sie speelt”, zo zegt Koe­man, die daar­mee uit lijkt te gaan van een huur­over­een­komst. “Het is be­lang­rijk voor spe­lers op die leef­tijd om veel te spe­len. De Ere­di­vi­sie is niet zo sterk als de Spaan­se com­pe­ti­tie, maar het is een per­fec­te leer­school om mi­nu­ten te ma­ken, ze­ker bij teams als Ajax, waar je veel speel­kan­sen hebt.”

De keu­ze­heer van het Ne­der­land­se elf­tal spreekt op de Ca­ta­laan­se ra­dio ook over Ser­gi­ño Dest, die juist van Ajax naar Bar­cel­o­na zou kun­nen over­stap­pen vol­gens di­ver­se ge­ruch­ten. Koe­man denkt dat Dest, die dit sei­zoen be­sloot om niet voor een in­ter­land­loop­baan voor Oran­je te kie­zen, goed zou pas­sen in het Camp Nou. “Hij is een aan­val­len­de back met een goe­de bal­be­han­de­ling en hij is bo­ven­dien erg snel. Dest zou in elk team een ge­wel­di­ge toe­komst heb­ben”, al­dus de bonds­coach, die Dest zijn keu­ze voor de Ver­e­nig­de Sta­ten niet kwa­lijk neemt. “Nee, om­dat zijn ge­voel meer bij de VS ligt.”

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.