Cil­les­sen mag ver­trek­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jasper Cil­les­sen be­gint een pro­bleem te wor­den voor Va­len­cia, zo meld­de AS vrij­dag. De doel­man speelt pas sinds vo­rig jaar voor los Che, maar van­we­ge de ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis pro­beert de club uit de si­naas­ap­pel­stad nu al­weer een ver­trek van de doel­man te be­werk­stel­li­gen. Cil­les­sen is van­we­ge zijn sa­la­ris en de af­schrij­ving op zijn trans­fer­som een van de duur­ste klan­ten in de se­lec­tie.

De Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal werd vo­rig jaar met Bar­cel­o­na ge­ruild voor Ne­to, die Cil­les­sens rol van re­ser­ve­doel­man in het Camp Nou over­nam. De 31-ja­ri­ge sluit­post werd des­tijds voor een trans­fer­waar­de van 35 mil­joen eu­ro in de boe­ken op­ge­no­men, waar­door hij

Va­len­cia vol­gens bo­ven­ge­noem­de sport­krant, in­clu­sief zijn sa­la­ris, elf mil­joen per jaar kost.

De Spaan­se club wordt nu ech­ter hard ge­trof­fen door de co­rona­cri­sis en zou de­ze jaar­lijk­se af­schrij­ving graag uit de boe­ken wil­len schrap­pen. Va­len­cia’s plan om af­scheid te ne­men van Cil­les­sen wordt daar­om voor­al in­ge­ge­ven door fi­nan­ci­ë­le over­we­gin­gen, al is zijn werk­ge­ver ook niet he­le­maal te­vre­den over wat hij op spor­tief ge­bied heeft la­ten zien.

De doel­man kamp­te dit sei­zoen al met het no­di­ge bles­su­re­leed en werd in de­ze pe­ri­o­de ade­quaat ver­van­gen door Jau­me Do­mé­nech. Va­len­cia staat daar­om open voor een ver­trek, al zal het wel min­stens 26,25 mil­joen voor

Cil­les­sen moe­ten ont­van­gen om geen ver­lies te lij­den. Dit be­drag is nog over na de af­schrij­ving van zijn eer­ste sei­zoen en el­ke trans­fer­som die hier­on­der komt te lig­gen, zal voor een ver­lies zor­gen.

Cil­les­sen werd in de af­ge­lo­pen we­ken in ver­band ge­bracht met een te­rug­keer naar Ajax, dat de­ze zo­mer af­scheid lijkt te ne­men van An­dré On­a­na. De kans dat Ajax meer dan 26 mil­joen be­taalt voor een doel­man is ech­ter ver­waar­loos­baar. Don­der­dag do­ken er ook ge­ruch­ten op dat Va­len­cia Cil­les­sen en Ké­vin Ga­mei­ro hoop­te te kun­nen ge­brui­ken om de komst van Ger­mán Pez­zel­la mo­ge­lijk te ma­ken. Fi­o­ren­ti­na had ech­ter geen oren naar een der­ge­lij­ke deal. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.