Bar­ca wil­de Di María

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­gel Di María speelt sinds 2015 in het shirt van Pa­ris Saint-Ger­main, maar was drie jaar ge­le­den dicht bij een ver­trek uit Pa­rijs. Na­dat Bar­cel­o­na Ney­mar naar les Pa­ri­siens had zien ver­trek­ken, was de Ar­gen­tijn­se vleu­gel­aan­val­ler in beeld om hem op te vol­gen in het Camp Nou. Ui­t­ein­de­lijk gaf Bar­cel­o­na de voor­keur aan Ous­ma­ne Dem­bélé en Di María zegt blij te zijn dat een trans­fer naar Ca­ta­lonië af­kets­te.

“Ik zat goed op mijn plek in Pa­rijs. Maar men­sen bij de club ver­tel­den me in die tijd din­gen, die ui­t­ein­de­lijk leu­gens ble­ken te zijn. Bar­cel­o­na heeft me ver­vol­gens ge­pro­beerd bin­nen te ha­len en de clubs heb­ben er­over ge­spro­ken. PSG wil­de me niet ver­ko­pen en daar is het bij ge­ble­ven. Die leu­gens ir­ri­teer­den me enorm, maar het was goed dat ik niet naar Bar­cel­o­na ver­trok. Ik ben nu erg ge­luk­kig in Pa­rijs”, geeft Di María te ken­nen in ge­sprek met L’Équi­pe. De nu 32-ja­ri­ge aan­val­ler heeft in Pa­rijs nog een con­tract tot me­dio 2021.

“Ik wil mijn car­ri­è­re in Eu­ro­pa be­slui­ten bij PSG, dat is het eni­ge dat ik in ge­dach­ten heb. Ik ben ge­luk­kig, mijn fa­mi­lie ook. Ver­der weet ik niet wat er gaat ge­beu­ren. Er staan nu geen ge­sprek­ken over mijn con­tract op het pro­gram­ma en daar ligt mijn fo­cus ook niet. Ik wil me fo­cus­sen op mijn pres­ta­ties op het veld, de rest komt la­ter wel”, ver­volgt de aan­val­ler, die in zijn loop­baan eer­der het shirt droeg van Man­ches­ter Uni­ted, Real Madrid, Ben­fi­ca en Rosa­rio Cen­tral.

In de laat­ste ja­ren van zijn car­ri­è­re hoopt Di María nog een Cham­pi­ons Le­a­gue aan zijn prij­zen­kast toe te voe­gen. “Het zou prach­tig zijn om die weer te win­nen. Niet al­leen voor de tro­fee, maar ook door wat het voor de club en de sup­por­ters zou be­te­ke­nen. Ik heb het ge­voel dat ik in de af­ge­lo­pen twee sei­zoe­nen het res­pect van de sup­por­ters ge­won­nen heb. Dat heeft me men­taal ver­an­derd, ik voel me meer aan­ge­moe­digd als ze voor me zin­gen. Daar wil ik ze voor be­dan­ken en als ik ze voor mijn ver­trek een Cham­pi­ons Le­a­gue kan be­zor­gen, is dat een per­fect ein­de van ons ver­haal.” (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.