Man Uni­ted brengt bod uit op Van de Beek

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft zich of­fi­ci­eel bij Ajax ge­meld voor Don­ny van de Beek, zo meld­de De Te­le­graaf za­ter­dag­avond. De Pre­mier Le­a­gue-club wil de 23-ja­ri­ge mid­den­vel­der weg­ka­pen voor de neus van Real Madrid, dat al eni­ge tijd werkt aan de over­gang van de Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal. Af­gaan­de op be­rich­ten uit En­ge­land, is het ech­ter maar de vraag of het daad­wer­ke­lijk van een zo­mer­se over­gang van de Ne­der­lan­der naar Old Traf­ford komt.

In na­vol­ging van De Te­le­graaf maakt ook The Sun­day Ti­mes zon­dag mel­ding van de her­nieuw­de be­lang­stel­ling van Man­ches­ter Uni­ted voor Van de Beek én het ver­an­der­de stand­punt van Real Madrid. De Spaan­se top­club is in prin­ci­pe al ak­koord met Ajax over Van de Beek en al­leen een me­di­sche keu­ring scheidt de of­fen­sie­ve mid­den­vel­der van een over­gang naar de hoofd­stad van Span­je. De Ma­dri­le­nen vin­den het in de­ze tijd ech­ter on­ge­past om een be­drag van vijf­tig mil­joen eu­ro over te ma­ken, ter­wijl de Spaan­se be­vol­king zwaar ge­trof­fen is door het co­ro­na­vi­rus.

The Sun­day Ti­mes stelt dat Man­ches­ter Uni­ted ook niet van plan is om de hoofd­prijs te be­ta­len. Vol­gens het dag­blad gaat vi­ce­voor­zit­ter Ed Wood­ward, die een goe­de band heeft met Ajax-di­rec­teur Ed­win van der Sar, pro­be­ren om de trans­fer­som rich­ting de veer­tig mil­joen eu­ro te krij­gen. De vraag is of Ajax, co­rona­cri­sis of niet, daar ge­noe­gen mee zal ne­men, om­dat een der­ge­lijk be­drag mi­ni­maal tien mil­joen eu­ro van de oor­spron­ke­lij­ke vraag­prijs is ver­wij­derd. The Sun­day Ti­mes maakt geen mel­ding van va­ri­a­be­le clau­su­les die ui­t­ein­de­lijk voor een ho­ge­re trans­fer­som zou­den kun­nen zor­gen.

De Te­le­graaf pu­bli­ceert op zijn beurt geen in­for­ma­tie over wel­ke vraag­prijs Ajax in de­ze tij­den zal han­te­ren voor Van de Beek, al maak­te Van der Sar en­ke­le we­ken ge­le­den wél dui­de­lijk dat men niet van plan was om kor­ting te ge­ven op voet­bal­lers uit de se­lec­tie van Erik ten Hag. Man­ches­ter Uni­ted heeft in to­taal al 130 mil­joen eu­ro scha­de als ge­volg van de co­rona­cri­sis, maar is dank­zij de aan­ge­kon­dig­de her­start van de Pre­mier Le­a­gue vrij­wel ver­ze­kerd van het bin­nen­stro­men van de ho­ge tv-gel­den.

Vol­gens De Te­le­graaf is het daar­naast aan­trek­ke­lijk voor Ajax om Van de Beek in een vroeg sta­di­um van de trans­fer­markt te ver­ko­pen, om­dat de bui­ten­land­se win­dows lan­ger open zul­len blij­ven dan de Ne­der­land­se. Daar­door zou de si­tu­a­tie kun­nen ont­staan dat een groot­macht zich meldt voor Van de Beek ná­dat de markt in Ne­der­land al dicht is ge­gaan, en Ajax geen ver­van­ger meer zou kun­nen aan­trek­ken. Als Real Madrid te lang op zich laat wach­ten, zal Van de Beek ook een trans­fer naar Man­ches­ter Uni­ted gaan over­we­gen, zo klinkt het. Ove­ri­gens zou ook Ju­ven­tus nog al­tijd over­we­gen om de Aja­cied aan te trek­ken. (VP)

Man­ches­ter Uni­ted heeft of­fi­ci­eel een bod uit­ge­bracht op Don­ny van de Beek. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.