Mil­joe­nen­trans­fer Chel­sea wordt ont­kend

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hoe­wel di­ver­se En­gel­se en Duit­se me­dia an­ders be­weer­den, heeft Chel­sea nog geen ak­koord be­reikt met RB Leip­zig over Ti­mo Werner. Tech­nisch di­rec­teur Oli­ver Mintz­laff van Leip­zig ont­kent in al­le toon­aar­den dat er een club is die de af­koop­clau­su­le van Werner, die naar ver­luidt zes­tig mil­joen eu­ro be­draagt, op ta­fel heeft ge­legd.

Lan­ge tijd leek Li­ver­pool de vol­gen­de be­stem­ming te wor­den van de ge­wil­de Werner, maar don­der­dag bracht BILD naar bui­ten dat de 24-ja­ri­ge spits naar Chel­sea gaat. “We heb­ben geen bod ont­van­gen”, be­na­drukt Mintz­laff te­gen­over Sky Deut­sch­land. “We heb­ben dan ook niets te mel­den. Ti­mo Werner is een spe­ler voor RB Leip­zig. Een paar we­ken ge­le­den gaf hij aan dat hij be­zig was met een trans­fer. Tot nu toe is er niets de­fi­ni­tief.”

Leip­zig ver­speel­de za­ter­dag du­re pun­ten in het thuis­du­el met SC Pa­der­born 07 (1-1) door een la­te ge­lijk­ma­ker van de be­zoe­kers. “We rich­ten ons op de eind­sprint in de com­pe­ti­tie”, zegt Mintz­laff. “We wil­len ons kwa­li­fi­ce­ren voor de Cham­pi­ons Le­a­gue, dat is het eni­ge waar we over spre­ken met Ti­mo.” Num­mer drie Leip­zig heeft een fel­be­geerd Cham­pi­ons Le­a­gue-tic­ket in han­den, maar wordt op de voet ge­volg door Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach en Bay­er Le­ver­ku­sen, die bei­de drie pun­ten min­der heb­ben. Mintz­laff be­seft dat hij niet kan on­der­han­de­len als een club be­reid is om de af­koop­clau­su­le van Werner te be­ta­len. “Voor ons was het be­lang­rijk dat hij vo­rig jaar een nieuw con­tract te­ken­de, om te voor­ko­men dat hij nu trans­fer­vrij zou ver­trek­ken. In ruil daar­voor heb­ben we een ge­li­mi­teer­de af­koop­som op­ge­no­men, om hem de mo­ge­lijk­heid te ge­ven de vol­gen­de stap te ma­ken. Ti­mo zit nu in de dri­ver’s seat, wij niet meer.” (VP)

Chel­sea heeft nog geen ak­koord be­reikt met RB Leip­zig voor de trans­fer van Ti­mo Werner. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.