Brid­jlal win­naar Are­na Mas­ter Chal­len­ge Mei Toer­nooi

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - De sterk­ste scha­ker van dit toer­nooi bleek we­der­om Krishan Brid­jlal te zijn. Hij wist zijn der­de toer­nooi­winst in mei bin­nen te ha­len. In to­taal werk­ten 26 scha­kers 151 wed­strij­den af. Het toer­nooi werd vol­le­dig op Li­chess.org af­ge­werkt. Dit is een gra­tis en open-sour­ce­schaak­plat­form, waar­op scha­kers over de ge­he­le we­reld da­ge­lijks meer dan een mil­joen wed­strij­den spe­len.

Brid­jlal wist dit­maal een uit­zon­der­lij­ke pres­ta­tie te le­ve­ren, door een re­la­tief gro­te voor­sprong van maar liefst 11 pun­ten op zijn naas­te be­la­ger op te bou­wen. Van de 13 ge­speel­de wed­strij­den zet­te hij 10 om in winst, stond twee re­mi­ses af en ver­loor slechts één wed­strijd. Top­pers zo­als Can­di­da­te Mas­ter Ro­ma­rio San­ches, Pra­tul Pan­choe, FIDE Mas­ter Vi­resh Gi­a­si en Vir­gil Kar­to­dik­ro­mo wist hij al­le­maal klein te krij­gen. Brid­jlal ver­gaar­de 36 pun­ten bij el­kaar en kon hier­mee met een rui­me voor­sprong be­slag leg­gen op de eer­ste plaats.

De strijd om de twee­de plaats ging tus­sen Vir­gil Kar­to­dik­ro­mo en Imaan Ka­lid­jo; bei­den ein­dig­den op 25 pun­ten. Na het toe­pas­sen van tie­breaks kwam Kar­to­dik­ro­mo op de twee­de plaats (per­for­man­ce ra­ting 2204) en Ka­lid­jo op de der­de plaats (per­for­man­ce ra­ting 2190). Wo­men FIDE Mas­ter

Ca­ther­i­ne Kas­lan bleek we­der­om de sterk­ste da­me in het toer­nooi te zijn. Zij ein­dig­de op de 13de plaats met 14 pun­ten. Zij werd op de hie­len ge­volgd door haar zus, Wo­men Can­di­da­te Mas­ter Vic­to­ria Kas­lan, die op de 14de plaats met 12 pun­ten ‘te­recht­kwam’.

Na het vijf­de toer­nooi van mei staat FM Vi­resh Gi­a­si aan kop op de al­ge­me­ne stan­den­lijst met 7988 pun­ten. Al­le toer­nooi­en van mei zijn uit­ge­speeld en Gi­a­si mag zich ook de ‘Are­na Mas­ter van de maand mei’ noe­men. Na vijf toer­nooi­en staat hij aan kop met 4993 pun­ten. De hoogst ge­rang­schik­te da­me is WFM Ca­ther­i­ne Kas­lan met 7917 pun­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.