Oprah Win­frey maakt tv-spe­ci­al over ra­cis­me en dis­cri­mi­na­tie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Oprah Win­frey (66) werkt aan een twee­de­lig dis­cus­sie­pro­gram­ma over de ras­sen­ver­hou­ding in de VS. De spe­ci­al wordt daar mor­gen en woens­dag uit­ge­zon­den. In OWN Spot­light: Whe­re Do We Go From He­re? praat Oprah over dis­cri­mi­na­tie en ra­cis­me met ac­ti­vis­ten, ar­ties­ten en lei­ders uit de Afro­Ame­ri­kaan­se ge­meen­schap. De spe­ci­al komt er naar aan­lei­ding van de dood van Ge­or­ge Floyd door po­li­tie­ge­weld en de daar­op­vol­gen­de pro­tes­ten in de Ver­e­nig­de Sta­ten. “Ik heb in de pri­vés­feer met vrien­den en vi­si­o­nairs ge­sprek­ken ge­had over wat de vol­gen­de stap is en waar we nu heen moe­ten”, al­dus de pre­sen­ta­tri­ce in een sta­te­ment. “Het leek me zo­wel in­te­res­sant als nut­tig om hun idee, be­zorgd­he­den en com­men­taar in de spot­light te zet­ten.” Gas­ten in de spe­ci­al zijn on­der meer Kei­sha Lan­ce Bott­oms, de bur­ge­mees­ter van At­lan­ta, re­gis­seur Ava DuVer­nay, po­li­ti­ca Sta­cey Abrams, ac­teur David Oye­lo­wo en schrij­ver Ibram Ken­di. Vol­gens het pers­be­richt wordt het pro­gram­ma niet al­leen uit­ge­zon­den op Oprahs ei­gen zen­der OWN, maar ook op al­le acht­tien an­de­re ka­na­len van moe­der­be­drijf

Het is niet be­kend of het pro­gram­ma ook te zien is op de in­ter­na­ti­o­na­le zen­ders van Dis­co­ve­ry. De spe­ci­al zal wel­licht te vol­gen zijn via de ka­na­len van OWN op YouTu­be,

en In­st­agram. (HLN/ Foto: Black En­ter­pri­se)

Dis­co­ve­ry. Fa­ce­book

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.