El­ton Jo­hn schiet ex-ver­loof­de van 50 jaar ge­le­den fi­nan­ci­eel te hulp

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

El­ton Jo­hn (73) heeft z’n ex­ver­loof­de Lin­da Han­non (76) een fi­nan­ci­eel duw­tje in de rug ge­ge­ven. De vrouw, die 50 jaar ge­le­den een re­la­tie had met de zan­ger, kon haar knie­ope­ra­tie niet be­ta­len en had daar­om toe­na­de­ring ge­zocht tot het ma­na­ge­ment van de su­per­ster. Met suc­ces, is te le­zen in de Brit­se krant Dai­ly Mir­ror. Het is al 50 jaar ge­le­den dat El­ton Jo­hn en Lin­da Han­non een kop­pel vorm­den, maar de vrouw, die mo­men­teel op een me­disch se­cre­ta­ri­aat werkt in Dal­las, ver­loor de zan­ger nooit uit het oog. De twee leer­den el­kaar ken­nen in 1968 in een club in de stad Shef­field. Het was lief­de op het eer­ste ge­zicht en de tor­tel­dui­ven gin­gen al snel sa­men­wo­nen in het noor­den van Lon­den. Het ging zo goed dat ze zich ver­loof­den en van plan wa­ren om te trou­wen. Het hu­we­lijk ging ech­ter niet door, om­dat de vrien­den van El­ton de zan­ger er­van kon­den over­tui­gen dat het z’n car­ri­è­re geen goed zou doen door “nu al het ja­woord te ge­ven”. On­danks die plot­se breuk heeft Lin­da nooit wrok ge­koes­terd. De vrouw volg­de z’n car­ri­è­re op de voet en moest met­een aan hem den­ken toen ze fi­nan­ci­ë­le hulp no­dig had. Lin­da kampt na­me­lijk al een he­le tijd met een pijn­lij­ke knie, maar ze moest de ope­ra­tie tel­kens uit­stel­len om­dat ze niet ge­noeg geld had. De re­va­li­da­tie zou vijf we­ken du­ren en de vrouw kon het zich niet ver­oor­lo­ven om al die tijd zon­der in­ko­men te val­len. (HLN/ Foto:Los An­ge­les Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.