Prins Wil­li­am werkt in het ge­heim bij hulp­lijn voor men­sen met men­ta­le pro­ble­men

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ook de Brit­se prins Wil­li­am (37) en zijn vrouw Ka­te Middle­ton (38) ste­ken tij­dens de co­rona­cri­sis de han­den uit de mou­wen. De her­tog en her­to­gin van Cam­brid­ge heb­ben de af­ge­lo­pen we­ken meer­de­re ke­ren vrij­wil­li­gers­werk ge­daan. Zo be­man­de prins Wil­li­am in het ge­heim een hulp­lijn voor men­sen met men­ta­le pro­ble­men. Prins Wil­li­am en Ka­te Middle­ton heb­ben de voor­bije we­ken ver­schil­len­de ke­ren hun steen­tje bij­ge­dra­gen. Dat ver­tel­de het echt­paar tij­dens een te­le­foon­ge­sprek met en­ke­le vrij­wil­li­gers in het ka­der van de Week van de Vrij­wil­li­ger. Wil­li­am biecht­te ook op dat hij in het ge­heim voor Shout85258 heeft ge­werkt. Dat is de hulp­lijn voor men­sen met men­ta­le pro­ble­men die hij vo­rig jaar sa­men met zijn vrouw, broer Har­ry en schoon­zus Meghan heeft op­ge­richt. De prins is een van de meer dan twee­dui­zend vrij­wil­li­gers die is ge­traind om men­sen te steu­nen bij ver­schil­len­de soor­ten pro­ble­men. Dat Wil­li­am te­le­foon­tjes be­ant­woordt, werd tot nu toe ge­heim ge­hou­den om­dat de hulp­lijn een stort­vloed aan op­roe­pen ver­wacht­te van men­sen die hun hart wil­den luch­ten aan de prins. Nu maak­te Wil­li­am het nieuws dan toch zelf be­kend. Daar­naast be­zorg­den de prins en z’n echt­ge­no­te in april ook maal­tij­den aan ge­ï­so­leer­de ge­pen­si­o­neer­den in de buurt van San­dring­ham. Tij­dens het Sky­pe-ge­sprek zet­ten Wil­li­am en Ka­te en­ke­le vrij­wil­li­gers in de bloe­me­tjes. Zo wil­den ze hen be­dan­ken voor hun to­me­lo­ze in­zet, ook tij­dens de co­rona­cri­sis. Het echt­paar bel­de bij­voor­beeld naar een jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­tie in West York­shi­re en een co­ro­na­ini­ti­a­tief in Wa­les. In het ge­sprek met laatst­ge­noem­de prees Wil­li­am hun har­de werk. “Jul­lie zijn van le­vens­be­lang voor al­le men­sen die jul­lie in de om­ge­ving heb­ben ge­hol­pen.” Ka­te sprak haar hoop uit dat an­de­ren ge­ïn­spi­reerd ra­ken en ook hun steen­tje bij­dra­gen. “Ie­der­een heeft wel iets om te­rug te ge­ven.” In het ge­sprek gaf Wil­li­am ook toe dat hij wor­stel­de met het thuis­on­der­wijs van zijn 6­ja­ri­ge zoon Ge­or­ge. “Ik vind die wis­kun­deop­drach­ten echt moei­lijk”, lach­te hij. Of Ge­or­ge en zus­je Char­lot­te (5) in­tus­sen al op­nieuw naar school gaan, liet het kop­pel in het mid­den. (HLN/ Foto: Nou­veau)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.