Ver­zor­ging van de voe­ten bij dia­be­tes of sui­ker­ziek­te

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Een veel­voor­ko­men­de ziek­te: dia­be­tes of sui­ker­ziek­te. De­ze chro­ni­sche stof­wis­se­lings­ziek­te kent ve­le na­re bij­ver­schijn­se­len als slech­te bloed­cir­cu­la­tie, be­knel­de ze­nu­wen en een moei­lij­ke wond­ge­ne­zing. Het is om de­ze re­de­nen erg be­lang­rijk voor dia­be­ti­ci te let­ten op de ver­zor­ging van de voe­ten. Slech­te ver­zor­ging kan lei­den tot gro­te­re pro­ble­men en dat is juist wat voor­ko­men moet wor­den.

Wat is dia­be­tes?

Dia­be­tes of sui­ker­ziek­te is een chro­ni­sche stof­wis­se­lings­ziek­te. Bij de­ze ziek­te kan het li­chaam de bloed­sui­ker niet meer in ba­lans hou­den. Het ge­volg kan zijn dat er te lang, te veel sui­ker in het bloed zit en dit kan al­ler­lei na­re ge­vol­gen heb­ben. Een be­han­de­ling van dia­be­tes is dan ook zeer be­lang­rijk.

De voe­ten en dia­be­tes

De voe­ten kun­nen bij dia­be­ti­ci tot gro­te pro­ble­men ge­ven. Door­dat de ziek­te kan lei­den tot een slech­te door­bloe­ding en be­knel­de ze­nu­wen ont­staan mak­ke­lijk, vaak niet voel­ba­re wond­jes, die slecht ge­ne­zen. De­ze klei­ne wond­jes kun­nen snel lei­den tot ont­ste­kin­gen. Door de slech­te wond­ge­ne­zing kan het zijn dat een be­han­de­ling niet goed aan­slaat. Het ge­volg kan zijn dat de­len van de voet af­ster­ven met mo­ge­lijk am­pu­ta­ties als ge­volg. Het voor­ko­men van klei­ne wond­jes, door een goe­de ver­zor­ging, is dan ook erg be­lang­rijk!

Het is aan te be­ve­len voor een goe­de ver­zor­ging van de voe­ten re­gel­ma­tig een ge­spe­ci­a­li­seer­de pe­di­cu­re te be­zoe­ken. Kies een pe­di­cu­re in de buurt met de aan­te­ke­ning ‘dia­be­ti­sche voet’. De­ze pe­di­cu­res heb­ben de be­no­dig­de di­plo­ma’s voor het be­han­de­len van de vaak pro­ble­ma­ti­sche dia­be­ti­sche voe­ten be­haald.

(mens en ge­zond­heid/Foto: Sui­ker­ziek­te Di­eet)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.