Plat­te wrat­ten: symp­to­men, oor­za­ken en be­han­de­ling

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Plat­te wrat­ten of­te­wel vlak­ke wrat­ten of ver­ru­ca pla­na ge­noemd, wor­den ver­oor­zaakt door het hu­maan pa­pil­lo­ma­vi­rus (HPV). Plat­te wrat­ten zijn goed­aar­di­ge, on­schul­di­ge ge­zwel­len. Het groot­ste pro­bleem is dat de mees­te men­sen die zicht­baar wrat­ten heb­ben, zich er­voor scha­men. De wrat­ten zijn glad en vlak en re­la­tief klein. Ze zijn nor­maal ge­spro­ken en­ke­le mil­li­me­ters groot. Vaak zijn de­ze licht­bruin van kleur of huid­kleu­rig. Vaak be­vin­den ze zich op het ge­zicht, de ar­men of de be­nen. Plat­te wrat­ten ver­wij­de­ren kan op di­ver­se ma­nie­ren, on­der meer met stik­stof of crè­me. Er zijn ook al­ler­lei huis­mid­del­tjes waar­mee je kunt pro­be­ren van plat­te wrat­ten af te ko­men, maar van de­ze mid­del­tjes staat niet vast dat ze ook echt hel­pen bij groep­jes.

Oor­za­ken

Wrat­ten wor­den ver­oor­zaakt door het hu­maan pa­pil­lo­ma­vi­rus (HPV). Plat­te wrat­jes wor­den voor­al ver­oor­zaakt door HPV ty­pe 3, 10, 28 en 49. Het vi­rus ver­oor­zaakt een ver­dik­king van de bo­ven­ste huid­laag. Plat­te wrat­ten zijn zeer plat, glad en klein in om­vang: 2-5 mm groot. Ze kun­nen ech­ter in gro­te hoe­veel­he­den aan­we­zig zijn. Ze zijn meest­al pijn­loos en ver­dwij­nen spon­taan, soms na een paar maan­den tot maxi­maal 2 jaar. Dit hangt sa­men met de aan­maak van an­ti­stof­fen te­gen het spe­ci­fie­ke vi­rus. Voor­dat ze ver­dwij­nen, kleu­ren ze vaak eerst nog rood als ge­volg van een ont­ste­kings­re­ac­tie.

Besmet­te­lijk

Het vi­rus is zeer besmet­te­lijk en de over­dracht van de in­fec­tie ge­beurt via di­rect con­tact met de huid (via een kloof­je of wond­je) of wan­neer je voor­wer­pen aan­raakt die met het vi­rus zijn be­smet. Na de be­smet­ting met het vi­rus kan er een plat­te wrat ont­staan.

Wrat­ten kun­nen voor­ko­men bij men­sen van el­ke leef­tijd, maar jon­ge­ren tus­sen 12 en 16 jaar wor­den het vaakst er­door ge­trof­fen. Ge­schat wordt dat 20 pro­cent van de school­kin­de­ren en on­ge­veer 10 pro­cent van de al­ge­me­ne be­vol­king wrat­ten heeft. Men­sen met een ver­zwakt im­muun­sys­teem lo­pen meer kans op het krij­gen van wrat­ten.

Het zijn voor­al jon­ge­ren die er last van krij­gen, om­dat ze vaak snij­won­den of kras­jes op hun huid heb­ben en in nauw con­tact ko­men met an­de­re jon­ge­ren. Ook kan krab­ben aan ac­ne­plek­jes in het ge­zicht wond­jes ver­oor­za­ken, wat een aan­grij­pings­punt voor HPV kan bie­den.

Ver­zwakt im­muun­sys­teem

Men­sen met een ver­zwakt im­muun­sys­teem door chro­ni­sche ziek­ten, che­mo­the­ra­pie, ra­dio­the­ra­pie, ge­nees­mid­de­len­ge­bruik of an­de­re fac­to­ren, heb­ben ook een ho­ger ri­si­co voor HPV. Slech­te hy­gi­ë­ne kan ook het ri­si­co op wrat­ten ver­gro­ten.

Huid­ir­ri­ta­tie door sche­ren

Huid­ir­ri­ta­tie als ge­volg van het sche­ren vormt waar­schijn­lijk één van de be­lang­rijk­ste oor­za­ken van plat­te wrat­jes. Ze ma­ni­fes­te­ren zich nog­al eens als een zwerm met meer­de­re, soms wel tien­tal­len tot hon­derd, zeer op­per­vlak­ki­ge wrat­jes.

Niet pijn­lijk

De mees­te wrat­ten zijn niet pijn­lijk, hoe­wel zij pijn kun­nen doen als ze in een ge­bied aan­we­zig zijn waar vaak te­gen­aan wordt ge­sto­ten of on­der druk staat. Plat­te wrat­ten zijn goed­aar­di­ge, on­schul­di­ge ge­zwel­len. Het groot­ste pro­bleem dat de mees­te men­sen met wrat­ten heb­ben is dat ze in ver­le­gen­heid zijn ge­bracht door hun ui­ter­lijk.

Be­han­de­ling

Be­han­de­ling is niet al­tijd no­dig, aan­ge­zien de aan­doe­ning self-li­mi­ting is. Het na­tuur­lij­ke be­loop is en­ke­le maan­den tot maxi­maal twee jaar. Er zijn ver­schil­len­de be­han­del­mo­ge­lijk­he­den: Be­han­de­ling met vloei­ba­re stik­stof waar­bij het wrat­weef­sel stuk wordt ge­vro­ren. De stik­stof kan door de (huis)arts wor­den aan­ge­bracht door mid­del van een spray.

Zelfs als de be­han­de­ling suc­ces­vol is, kun­nen wrat­ten een on­wel­ko­me co­me­back ma­ken. Dit komt om­dat het des­be­tref­fen­de hu­maan pa­pil­lo­ma­vi­rus nog steeds op de loer kan lig­gen in het li­chaam, zo­lang het ei­gen af­weer­sys­teem de­ze niet heeft op­ge­ruimd.

Er zijn veel huis-, tuin- en keu­ken­mid­de­len om wrat­ten te ver­wij­de­ren, hoe­wel de mees­te er­van niet we­ten­schap­pe­lijk zijn on­der­zocht. Om­dat plat­te wrat­ten vaak in gro­te aan­tal­len voor­ko­men in het ge­laat, is het een goed idee om con­tact op te ne­men met je huis­arts voor­dat je zelf al­ler­lei pro­duc­ten uit­pro­beert die mo­ge­lijk meer kwaad dan goed doen. Houd in ge­dach­ten dat de mees­te van de po­pu­lai­re huis-, tuin- en keu­ken­mid­de­len zijn be­doeld voor de be­han­de­ling van één en­ke­le ‘nor­ma­le’ wrat, geen groep­jes plat­te wrat­ten. Ap­pel­azijn of ap­pel­ci­der­azijn kan wor­den toe­ge­past ter be­han­de­ling van wrat­ten. Het azijn­zuur is cor­ro­sief van aard en bo­ven­dien helpt de an­ti­vi­ra­le ei­gen­schap­pen er­van het vi­rus te do­den en het ge­ne­zings­pro­ces te ver­snel­len. Be­voch­tig een wat­je met ap­pel­ci­der­azijn en breng het op het plat­te wrat­je aan. Ge­bruik een ver­band of ta­pe om het wat­je op zijn plaats te hou­den en laat het ene nacht in­wer­ken. Her­haal dit da­ge­lijks tot­dat de plat­te wrat­ten zijn ver­dwe­nen. Als je ap­pela­ci­der­azijn aan­brengt op ge­voe­li­ge ge­bie­den zo­als je ge­zicht of hals, dan moet je het ver­dun­nen met een ge­lij­ke hoe­veel­heid wa­ter en het daar­na ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.