Man plant bom­aan­slag op ‘knap­pe cheer­lea­ders’, maar ex­plo­sief ont­ploft in ei­gen han­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man uit de Ame­ri­kaan­se staat Vir­gi­nia ver­loor één hand en een aan­tal vin­gers van zijn an­de­re hand toen een bom die hij maak­te voor een aan­val op ‘knap­pe cheer­lea­ders’ plots ont­plof­te. Dat blijkt uit de aan­klacht die vrij­dag in de recht­bank te­gen hem werd uit­ge­spro­ken. De 23-ja­ri­ge Co­le Ca­ri­na wordt ver­dacht van het af­leg­gen van een val­se ver­kla­ring: hij had ge­zegd be­trok­ken te zijn ge­weest bij een on­ge­val met een gras­maai­er. Ca­ri­na lijkt een zo­ge­noem­de ‘in­cel’, ie­mand die niet in staat blijkt een sek­su­e­le re­la­tie met een vrouw aan te gaan.

Zijn han­den zou­den in de gras­maai­er te­recht zijn ge­ko­men. Dat was het ver­haal van Ca­ri­na aan een lo­ka­le she­riff na­dat hij zich woens­dag bij de eer­ste hulp van de Clinch

Val­ley Me­di­cal Cen­ter had ge­meld. Hij was één hand kwijt. Het­zelf­de gold voor een aan­tal vin­gers van zijn an­de­re hand. In zijn nek en ge­zicht had hij me­taal­scher­ven.

De au­to­ri­tei­ten be­slo­ten tot een door­zoe­king van de wo­ning van de ge­won­de man in Rich­lands. Hij was al eens ver­oor­deeld voor het ma­ken van ex­plo­sie­ven. Daar aan­ge­ko­men liep een bloed­spoor van de op­rit naar het huis, om­hoog de trap op, naar een slaap­ka­mer. In de ka­mer von­den ze ex­plo­sie­ven, roes­ti­ge spij­kers, me­ta­len pij­pen en vlees­res­ten. Met an­de­re woor­den: al­les om zelf een bom in el­kaar te knut­se­len en stuk­ken hand van Ca­ri­na. De rol­gor­dij­nen voor het raam wa­ren be­scha­digd, een stuk vlees plak­te aan het pla­fond.

Ver­der­op in de straat woont de groot­moe­der van Ca­ri­na. In een schuur ach­ter dat huis von­den de on­der­zoe­kers nog meer aan­wij­zin­gen voor het fa­bri­ce­ren van ex­plo­sie­ven. Ook lag er een ver­from­mel­de brief. Daar­in werd ge­spro­ken over een bom­aan­slag in een win­kel­cen­trum en de span­ning die hij voel­de ‘bij het na­de­ren van een po­di­um van knap­pe cheer­lea­ders’. “Ik zal niet bang zijn voor de con­se­quen­ties, ik zal held­haf­tig zijn, ik zal een sta­te­ment ma­ken net als El­li­ott Rod­gers.”

In 2014 dood­de Rod­gers zes men­sen en ver­wond­de hij er 14 vlak­bij San­ta Bar­ba­ra, waar­na hij zich­zelf van het le­ven be­roof­de. Hij liet een ma­ni­fest ach­ter waar­in hij schreef: “Als ik jul­lie (meis­jes) niet kan krij­gen, dan ver­nie­tig ik jul­lie”. Rod­gers werd daar­na een voor­beeld voor jon­ge, on­te­vre­den man­nen die zich af­ge­we­zen voel­den door het an­de­re ge­slacht en ‘on­vrij­wil­lig ce­li­ba­tair’ wa­ren. In Noord-Ame­ri­ka staat die be­we­ging be­kend als ‘in­cels’, in­vo­lun­ta­ry ce­li­ba­tes. Ook de aan­slag van Chris Har­per, die in 2015 een le­ra­res en acht klas­ge­no­ten dood­schoot in Ore­gon, wordt on­der die term ge­schaard. Dat geldt ook voor de gru­wel­daad van Alek Mi­nas­si­an, die in 2018 in Tor­on­to tien men­sen doodreed met zijn be­stel­bus. Hij reed op een groep voet­gan­gers in, voor­na­me­lijk vrou­wen.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.