Bra­zi­lië gru­welt van tra­gi­sche dood 5-ja­ri­ge kleu­ter

Times of Suriname - - PANORAMA -

In Bra­zi­lië is gro­te woe­de ont­staan over de dood van een 5-ja­ri­ge jon­gen. Hij viel van de ne­gen­de eta­ge van een flat in de noord­oos­te­lij­ke stad Re­ci­fe, ter­wijl hij on­der de hoe­de was van de vrouw bij wie zijn moe­der het huis­hou­den doet. Op vi­deo­beel­den is te zien hoe de vrouw het jo­chie in een lift ach­ter­laat en op een van de bo­ven­ste knop­pen drukt. “Waar­om? Ze heeft mijn zoon de dood in la­ten gaan’’, zegt moe­der Mir­tes. “Maar ik wil ge­rech­tig­heid.’’

Mir­tes Re­na­ta is wat ze in Bra­zi­lië noe­men een ‘gu­er­rei­ra’. Een trot­se, dap­pe­re vrouw van een­vou­di­ge kom­af, die veel of­fers brengt voor haar ge­zin. Dins­dag­och­tend ver­trekt ze van­uit haar huis in de slop­pen­wijk Bar­ro in Re­ci­fe naar het chi­que flat­com­plex Mau­rits van Nas­sau in het cen­trum, ge­noemd naar de Ne­der­land­se gou­ver­neur van het noord­oos­ten van Bra­zi­lië in de ze­ven­tien­de eeuw. Al vier jaar zorgt ze daar voor het ap­par­te­ment en de kin­de­ren van haar werk­ge­vers, Sé­r­gio Hac­ker, bur­ge­mees­ter van de kust­plaats Ta­man­daré even bui­ten de stad, en zijn vrouw Sa­ri Cor­te Real.

On­danks de co­ron­a­pan­de­mie die ook Bra­zi­lië in zijn greep heeft, werkt Mir­tes ge­woon door. Ze heeft het geld no­dig en haar ba­zen wil­len haar niet door­be­ta­len zon­der te wer­ken. Ze krijgt het vi­rus zelf ook, ver­moe­de­lijk aan­ge­sto­ken door haar werk­ge­ver Sé­r­gio, die in april in zelf-qua­ran­tai­ne gaat om­dat hij be­smet is. Ze neemt haar 5-ja­ri­ge zoon­tje Mi­gu­el mee naar het werk. Scho­len en crè­ches zijn dicht van­we­ge het co­ro­na­vi­rus, haar moe­der en ‘vas­te op­pas’ heeft die dag an­de­re ver­plich­tin­gen. Na­dat ba­zin Sa­ri haar vraagt even met de hond te gaan wan­de­len, vol­trek zich een dra­ma: Mi­gu­el mist zijn moe­der, be­gint te hui­len en wordt op­stan­dig. Sa­ri, die op dat mo­ment net haar na­gels laat doen door de ma­ni­cu­re, raakt ge­ïr­ri­teerd.

Mi­gu­el opent de deur naar het trap­pen­huis en ver­vol­gens die van de lift. Op vi­deo­beel­den die la­ter door de po­li­tie wor­den vrij­ge­ge­ven, is te zien hoe Sa­ri op een van de bo­ven­ste knop­pen drukt. Mi­gu­el komt uit op de ne­gen­de eta­ge. Hij klimt over een hek en valt 35 me­ter naar be­ne­den. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.