APNU+AFC ver­klaart rap­port waar­op 25 pro­cent van stem­men zijn ge­schrapt, juist

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

GEORGETOWN – APNU+AFC, de par­tij van de hui­di­ge pre­si­dent van Gu­y­a­na, David Gran­ger, staat er­op dat de Gu­y­a­ne­se ver­kie­zings­com­mis­sie (GECOM) bij het bin­dend ver­kla­ren van de ver­kie­zin­gen al­leen werkt met de gel­di­ge stem­men die zijn uit­ge­bracht op 2 maart. De par­tij zegt dat het ver­slag van de voor­zit­ter van het Gu­y­a­ne­se Cen­traal Hoofd­stem­bu­reau, Keith Lo­wen­field, juist is en acht het dus ge­recht­vaar­digd dat ruim 115 dui­zend stem­men als niet gel­dig zijn ver­klaard en niet wor­den mee­ge­no­men bij de ver­kie­zings­uit­slag.

De APNU+AFC ver­dui­de­lijk­te dat het rap­port dat is in­ge­diend door Lo­wen­field dui­de­lijk aan­geeft dat de hui­di­ge co­a­li­tie 171.825 stem­men heeft ge­had, ter­wijl de Pe­o­p­le's Pro­gres­si­ve Par­ty Ci­vic (PPP/C) 166.343 stem­men heeft ge­kre­gen tij­dens de al­ge­me­ne ge­hei­me en vrije ver­kie­zin­gen. “Lo­wen­field werkt over­een­kom­stig de grond­wet van Gu­y­a­na en niet voor een an­de­re en­ti­teit of per­soon. Se­ri­eu­ze on­re­gel­ma­tig­he­den zijn ont­dekt tij­dens de her­tel­ling. Het doel van de her­tel­ling was om het kwan­ti­ta­tie­ve en kwa­li­ta­tie­ve ka­rak­ter van de uit­ge­brach­te stem­men na te gaan en zo­doen­de een be­trouw­baar eind­re­sul­taat te krij­gen. stan­daar­den voor be­trouw­ba­re ver­kie­zin­gen zijn. De ver­kie­zings­com­mis­sie stel­de een aan­tal on­re­gel­ma­tig­he­den vast, die zicht­baar zijn ge­maakt tij­dens de her­tel­ling”, meldt APNU+AFC in haar ver­kla­ring.

Lo­ka­le en bui­ten­land­se waar­ne­mers heb­ben we­der­om de be­we­rin­gen van de

APNU+AFC weer­spro­ken. De roep van na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le groe­pen voor het bin­dend ver­kla­ren van de re­sul­ta­ten van de her­tel­ling wordt in­tus­sen steeds lui­der. Het re­sul­taat van de her­tel­ling geeft aan dat de op­po­si­tie­par­tij, de PPP/C, de ver­kie­zin­gen heeft ge­won­nen met een meer­der­heid aan par­le­men­tai­re ze­tels en dus aan­spraak maakt op het pre­si­dent­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.