WHO waar­schuwt: mil­joe­nen men­sen kun­nen nog ster­ven bij twee­de co­ro­na­golf

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - In een we­reld­wij­de ver­kla­ring heeft de We­reld Ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) er gis­te­ren voor ge­waar­schuwd dat de co­ro­na­vi­rus-pan­de­mie nog mil­joe­nen do­den kan ei­sen, in­dien er een twee­de in­fec­tie­golf uit­breekt. Te­ge­lij­ker­tijd wijst de ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie er­op, dat het ver­loop van de do­de­lij­ke uit­braak tot nu toe vrij­wel pre­cies is ver­lo­pen zo­als zij had voor­speld.

“In ver­ge­lij­king met de Spaan­se griep, die zich exact ge­draagt als CO­VID-19, liep de be­smet­ting te­rug in de zo­mer, om in ern­sti­ge­re vorm toe te slaan in sep­tem­ber en ok­to­ber, waar­bij 50 mil­joen per­so­nen zijn over­le­den tij­dens de twee­de golf”, zegt Dr Ra­ni­e­ri Gu­er­ra, WHOas­sis­tent

di­rec­to­raat-ge­ne­raal. “De pan­de­mie ge­draagt zich zo­als wij had­den voor­speld”, her­haalt hij.

Gu­er­ra's waarschuwi­ng komt op het mo­ment dat di­ver­se lan­den in Eu­ro­pa en de an­de­re lan­den in de we­reld, qua­ran­tai­ne­maat­re­ge­len ver­soe­pe­len die in eer­ste in­stan­tie in het le­ven wa­ren ge­roe­pen om de ver­sprei­ding van het vi­rus in te dam­men.

De Eu­ro­pe­se Unie zal ver­moe­de­lijk van­daag be­slis­sen wel­ke lan­den ge­bon­den zul­len wor­den aan strik­te reis­be­per­king, wan­neer zij hun gren­zen ope­nen voor in­ter­na­ti­o­na­le rei­zi­gers.

Om­dat de in­fec­tie­graad en het do­den­tal nog hoog zijn in de VS en de­len van ZuidA­me­ri­ka, wordt ver­wacht dat be­zoe­kers uit die ge­bie­den nog steeds be­per­kin­gen zul­len on­der­vin­den bij het rei­zen naar Eu­ro­pa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.