Ver­len­gen ‘to­tal lock­down’ zou fu­nest zijn voor klei­ne on­der­ne­min­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - In­dien de ‘to­tal lock­down’ ver­lengd zou wor­den, zou dit gro­te ge­vol­gen heb­ben voor klei­ne on­der­ne­min­gen. Ruim 25 pro­cent van de­ze on­der­ne­min­gen zou dan over de kop gaan. Dit zei Bry­an Ren­ten, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Su­ri­naams Be­drijfs­le­ven (VSB), woens­dag tij­dens de CO­VID-19-pers­con­fe­ren­tie.

Hij zegt dat voor­al be­drij­ven uit de toe­ris­me­sec­tor zwaar heb­ben ge­le­den of lij­den van­we­ge de co­rona­cri­sis. On­der­ne­min­gen bin­nen de­ze bran­che ont­be­ren al ruim vier maan­den in­kom­sten, om­dat die ge­slo­ten moe­ten zijn. Ter­wijl aan de an­de­re kant de werk­ne­mers uit de­ze sec­tor hun sa­la­ris ge­woon uit­be­taald moe­ten krij­gen. De voor­zit­ter zegt dat het geens­zins zo is, dat het be­drijfs­le­ven het we­der op­star­ten van de eco­no­mie be­lang­rij­ker acht dan de ge­zond­heid van men­sen of­te­wel de werk­ne­mers. Vol­gens hem moet een ba­lans ge­von­den wor­den tus­sen eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten en de ge­zond­heid van de werk­ne­mers.

De voor­zit­ter legt uit dat niet al­le be­drij­ven in staat zijn om in de­ze moei­lij­ke pe­ri­o­de hun werk­ne­mers door te be­ta­len. Voor gro­te be­drij­ven die vol­doen­de re­ser­ves heb­ben op­ge­bouwd, is dat wel mo­ge­lijk, maar aan de an­de­re kant kun­nen de klei­ne­re be­drij­ven die al maan­den in­kom­sten ont­be­ren, dit niet. Hij zegt ver­der dat be­paal­de werk­ge­vers daar­om ge­nood­zaakt zijn hun me­de­wer­kers eerst te vra­gen ver­lof op te ne­men, ver­vol­gens hen te vra­gen ge­noe­gen te ne­men met min­der sa­la­ris en dan komt de der­de on­ver­mij­de­lij­ke stap van ont­slag, als dit te lang duurt en er geen in­kom­sten zijn.

Wil­go Bil­ker­dijk, voor­zit­ter van de As­so­ci­a­tie van Su­ri­naam­se Fa­bri­kan­ten (ASFA), die ook aan­we­zig was op de pers­con­fe­ren­tie, er­kent het­geen de VSB­voor­zit­ter aan­haalt.

Vol­gens Ren­ten zal er een her­struc­tu­re­rings­pro­gram­ma moe­ten ko­men, voor een goed vang­net voor so­ci­aal­zwak­ke­ren en sti­mu­le­ring aan be­drij­ven om weer te kun­nen on­der­ne­men. Hoe­lang het zal du­ren voor de eco­no­mie zich her­stelt, zal vol­gens Ren­ten af­han­gen van de be­leids­pro­gram­ma’s die de ko­men­de re­ge­ring zal uit­voe­ren en hoe­lang de­ze pan­de­mie voort­duurt. “Som­mi­ge sec­to­ren zul­len lan­ger last on­der­vin­den dan an­de­re”, al­dus de VSB­voor­zit­ter.

Bil­ker­dijk zegt dat klei­ne on­der­ne­min­gen een fi­nan­ci­ë­le in­jec­tie no­dig heb­ben van de over­heid. Er is met het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën ge­spro­ken over fi­nan­cie­rings­op­ties voor be­drij­ven door het op­zet­ten van een pro­duc­tie­fonds van SRD 300 mil­joen. “Voor ons gaat het om twee za­ken: een fi­nan­ci­ë­le in­jec­tie van door CO­VID-19 ge­trof­fen be­drij­ven, waar­van de mees­te in de toe­ris­me-in­du­strie zit­ten. En een hand­rei­king in ter­men van soft loans. Daar­voor zou het pro­duc­tie­fonds wor­den in­ge­zet, zo­dat de eco­no­mie weer kan aan­zwen­ge­len”, al­dus de ASFA-voor­zit­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.