So­ci­al Ar­my zet ver­strek­ken pak­ket­ten voort

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - So­ci­al Ar­my gaat ver­der met het ver­strek­ken van pak­ket­ten aan ge­zin­nen die niet uit­ko­men van­we­ge CO­VID-19. Mit­chell Ma­troos, de voor­zit­ter van de­ze so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tie, zegt dat dit be­sluit nood­za­ke­lijk is, om­dat er nog te­veel ver­zoe­ken bin­nen­ko­men van ge­zin­nen die het in de­ze pe­ri­o­de moei­lijk heb­ben. Die ge­zin­nen krij­gen een pak­ket met een waar­de van on­ge­veer SRD 250.

De stich­ting heeft reeds een aan­tal pak­ket­ten kun­nen ver­strek­ken. In Al­bi­na, waar de nood hoog bleek te zijn, zijn 95 ge­zin­nen blij ge­maakt. De or­ga­ni­sa­tie streeft er­naar om 100 ge­zin­nen in Pa­ra­ma­ri­bo te voor­zien van een le­vens­mid­de­len­pak­ket. In sa­men­wer­king met stich­ting ‘Leef­baar­heid en Vei­lig­hei’ is de­ze week een in­za­me­lings­ac­tie ge­start. De­ze stich­ting zal hel­pen met het in­za­me­len van groen­te en fruit. On­langs heeft de stich­ting een do­na­tie ont­van­gen van DMH-In­ter­na­ti­o­nal. Dit be­drijf heeft al ge­rui­me tijd een goe­de sa­men­wer­king met So­ci­al Ar­my en wenst te on­der­steu­nen, om­dat de pro­jec­ten van de­ze stich­ting hem enorm aan­spre­ken. De ove­ri­ge do­na­ties die de stich­ting krijgt, zijn af­kom­stig van het be­drijfs­le­ven en de sa­men­le­ving.

JL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.