AP­NU+AFC ver­klaart...

Times of Suriname - - BIN­NEN­LAND -

“Men be­schul­digt de hui­di­ge co­a­li­tie er­van dat ze de macht niet wil over­dra­gen en zich daar­om via ho­ge be­stuurs­le­den van de GE­COM schul­dig maakt aan ver­kie­zings­frau­de. Het rap­port van de Ca­ri­com­waar­ne­mers­mis­sie om­trent de her­tel­ling er­kent de­ze on­re­gel­ma­tig­he­den”, al­dus de AP­NU+AFC die er­aan toe­voeg­de dat de waar­ne­mers slechts 18 pro­cent van de stem­bus­sen heb­ben ge­ë­va­lu­eerd.

Het rap­port om­trent de her­tel­ling van Lo­wen­field is een eva­lu­a­tie van al­le 2.339 stem­bus­sen. De AP­NU+AFC­co­a­li­tie

be­na­druk­te haar be­reid­heid zich te on­der­wer­pen aan de grond­wet van Gu­y­a­na, maar vol­gens haar moet de ver­kie­zings­uit­slag wel vol­gens de grond­wet wor­den vast­ge­steld en in haar ogen is dat vol­gens het rap­port van Lo­wen­field. “Als de in­for­ma­tie niet be­trouw­baar is, dan is de uit­slag ook on­be­trouw­baar. De AP­NU+AFC-co­a­li­tie doet een be­roep op de be­vol­king om de grond­wet van Gu­y­a­na te res­pec­te­ren. De GE­COM moet zo­als is be­paald door het hoog­ge­rechts­hof al­leen wer­ken met de gel­di­ge stem­men”, be­sluit de par­tij.

(Stabroek News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.