Moe­der aan­ge­hou­den voor mis­han­de­ling doch­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De po­li­tie van Zan­de­rij heeft gis­te­ren de 31-ja­ri­ge Sas­kia K aan­ge­hou­den ter­za­ke mis­han­de­ling van haar 10-ja­ri­ge doch­ter. Dit wordt be­ves­tigd door de af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie.

Via ver­schil­len­de so­ci­a­le­me­dia­ka­na­len gaat mo­men­teel een film­pje vi­raal waar­in is te zien hoe een meis­je wordt mis­han­deld door haar moe­der. Dit kind is aan han­den en voe­ten ge­bon­den en wordt ge­sla­gen met een stok. In het film­pje wordt ge­zegd dat het kind ge­sto­len heeft en daar­om wordt af­ge­straf. De moe­der zegt in dat film­pje dat dit het ge­drag is van een kind dat ge­maakt is met een dief, dat ook het kind dan een dief zal wor­den. Het kind ligt mach­te­loos en huilt het uit.

Op so­ci­a­le me­dia heb­ben ver­schil­len­de men­sen hun af­keur uit­ge­spro­ken over de wij­ze waar­op de moe­der het kind straft.

Een broer van de vrouw kreeg dat film­pje ook te zien en die on­der­nam ge­lijk ac­ties. Hij stap­te naar de po­li­tie van Zan­de­rij, in wiens werk­res­sort zijn zus­ter woon­ach­tig is, en deed mel­ding van de mis­han­de­ling.

De po­li­tie van Zan­de­rij pak­te de zaak ge­lijk aan wat er­in re­sul­teer­de dat de moe­der, Sas­kia K, vrij­dag­mor­gen is op­ge­spoord en aan­ge­hou­den. Het slacht­of­fer is haar 10­ja­ri­ge doch­ter. Me­disch on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat het slacht­of­fer geen zwaar li­cha­me­lijk let­sel heeft over­ge­hou­den van de mis­han­de­ling.

Uit het voor­lo­pi­ge po­li­tie­on­der­zoek is naar vo­ren ge­ko­men dat Sas­kia K haar doch­ter een af­ran­se­ling heeft ge­ge­ven, om­dat het meis­je ge­zegd heeft dat zij van haar va­der, de ex-man van Sas­kia, houdt. Na­dat Sas­kia die mis­han­de­ling had vast­ge­legd, stuur­de zij dat film­pje naar haar ex-man om hem te pij­ni­gen.

Na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie zal be­slo­ten wor­den of Sas­kia K han­gen­de het on­der­zoek, wel of niet in ver­ze­ke­ring zal wor­den ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.