Over­leg tus­sen werk­ge­ver en werk­ne­mer be­lang­rijk tij­dens CO­VID-19

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Over­leg tus­sen werk­ge­ver en werk­ne­mer is van groot be­lang ge­du­ren­de de CO­VID-19-cri­sis. Zo laat Ro­wan No­red­jo, on­der­di­rec­teur Ar­beids­markt van het Mi­nis­te­rie van Ar­beid, door­sche­me­ren tij­dens de re­gu­lie­re CO­VID-19-pers­con­fe­ren­tie. Re­a­ge­rend op vra­gen van­uit de sa­men­le­ving zegt de func­ti­o­na­ris dat er niet ge­sne­den kan wor­den in de me­di­sche kos­ten­ver­ze­ke­ring noch mag de werk­ge­ver de werk­ne­mer ver­plich­ten thuis te blij­ven ten kos­te van diens ver­lof­da­gen. De ar­beids­func­ti­o­na­ris ad­vi­seert over­leg tus­sen par­tij­en.

“De werk­ge­ver mag de werk­ne­mer niet ver­plich­ten ver­lof op te ne­men, dat moet al­tijd in over­leg tus­sen de twee par­tij­en”, al­dus on­der­di­rec­teur No­red­jo. Het Mi­nis­te­rie van Ar­beid is zich er­van be­wust dat de co­rona­cri­sis een druk legt op be­drij­ven, maar vol­gens de func­ti­o­na­ris moe­ten er goe­de over­leg­mo­men­ten zijn tus­sen werk­ge­ver en werk­ne­mer. Als het gaat om het ver­min­de­ren van het loon van de werk­ne­mer, is het vol­gens No­red­jo in de­ze pe­ri­o­de ver­stan­dig dat par­tij­en va­ker in dia­loog tre­den. “Er moet dan be­grip wor­den ge­toond van­uit de werk­ge­ver en de werk­ne­mer.”

De ar­beids­func­ti­o­na­ris zegt dat de re­ge­ring een voor­zie­ning heeft ge­trof­fen voor ge­val­len waar­bij de werk­ge­ver niet in staat is de lo­nen uit te be­ta­len voor de ko­men­de of af­ge­lo­pen maan­den. Het gaat er­om dat zo een werk­ne­mer een aan­vraag kan in­die­nen voor fi­nan­ci­ë­le bij­stand uit het Nood­fonds. Men kan dan in aan­mer­king ko­men voor een be­drag van SRD 1500. Voor­als­nog zijn er re­de­lijk veel aan­vra­gen van werk­ne­mers die ont­sla­gen zijn of geen loon kun­nen ont­van­gen.

Ten aan­zien van de me­di­sche kos­ten be­na­drukt de on­der­di­rec­teur dat die, voor de­ge­nen die geen cao heb­ben, is ge­re­geld bij de Ba­sis­zorg, waar­bij de werk­ge­ver en de werk­ne­mer elk 50 pro­cent moe­ten op­bren­gen. In­dien men min­der kan op­bren­gen, is het af­han­ke­lijk van wat voor­af is af­ge­stemd of wat is af­ge­slo­ten bij de ver­ze­ke­ring. “Ver­min­de­ren van de ver­ze­ke­ring zou ei­gen­lijk niet moe­ten kun­nen”, be­na­drukt de func­ti­o­na­ris. Hij voegt er­aan toe dat men voor een mi­ni­maal be­drag ver­ze­kerd wordt.

No­red­jo zegt dat het Mi­nis­te­rie van Ar­beid er­op toe­ziet dat al­le ar­beids­wet­ten ge­hand­haafd wor­den door de werk­ge­ver en werk­ne­mer. Klach­ten wor­den bin­nen een dag af­ge­han­deld en er wordt ad­vies ge­ge­ven aan de klacht­ge­ver. Bei­de par­tij­en wor­den dan op­ge­roe­pen, waar­bij wordt na­ge­gaan wel­ke ar­beids­wet­ten even­tu­eel zijn over­tre­den. Het mi­nis­te­rie kan op­tre­den in­dien mocht blij­ken dat de rech­ten van de werk­ne­mer wor­den ge­schon­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.