Bur­gers Ka­balebo ge­con­fron­teerd met slecht weg­dek

Times of Suriname - - BINNENLAND -

KA­BALEBO - Het weg­ge­deel­te Sec­ti­on -Apoe­ra heeft een heel slecht weg­dek. Ka­pi­tein Car­lo Le­wis van Apoe­ra zegt dat het voor weg­ge­brui­kers heel moei­lijk be­gaan­baar is, om­dat er gro­te kui­len vol met wa­ter zijn in de weg.

In sep­tem­ber vo­rig jaar werd het start­sein ge­ge­ven voor het as­fal­te­ren van de weg­strek­king Apoe­ra tot en met Was­ha­bo. Dit pro­ject be­helst het op­scho­nen van de go­ten langs de weg die rich­ting de ri­vier stro­men, het aan­leg­gen van dwars­dui­kers on­der de weg, het op­bou­wen van de fun­de­ring mid­dels la­te­riet en steen­slag, het aan­bren­gen van de as­falt­ver­har­ding, het up­gra­den van de brug­gen in het tra­ject en het aan­bren­gen van de ver­keers­bor­den en weg­mar­ke­ring. In de re­gen­tijd zit de weg vol kui­len en mod­der en in de dro­ge tijd heb­ben de be­wo­ners last van stof. De aan­ne­mer Bai­ta­li is be­last met de werk­zaam­he­den.

De bur­gers van het ge­bied wa­ren vol lof en dach­ten dat het ja­ren­lan­ge pro­bleem hier­mee op­ge­lost zou wor­den. De aan­ne­mer heeft de weg van­af Apoe­ra tot en met Sec­ti­on ge­as­fal­teerd en het deel van Sec­ti­on tot Was­ha­bo slechts op­ge­hoogd. De werk­zaam­he­den zijn stop­ge­zet. De ge­meen­schap van Apoe­ra wil graag dat de werk­zaam­he­den wor­den af­ge­rond.

Le­wis merkt op dat er wis­se­ling van re­ge­ring zal plaats­vin­den. Of de aan­ne­mer door zal gaan met de werk­zaam­he­den, is niet dui­de­lijk. Le­wis zegt het ge­voel te heb­ben dat de aan­ne­mer niet op tijd wordt be­taald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.