In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Zon­ne­bril

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Nu de we­reld door kli­maat­ver­an­de­ring stuk­ken war­mer wordt, is er één won­der­mid­del dat ons be­schermt te­gen de zon, de zon­ne­bril. Die is be­lang­rijk voor be­scher­ming, maar te­gen­woor­dig ook een mo­de-item. Op 27 ju­ni is het de In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Zon­ne­bril en dan staat het voor­werp uhm .... in het zon­ne­tje!

De Dag van de Zon­ne­bril heeft geen dui­de­lij­ke op­rich­ter of oor­sprong, maar is door de ja­ren heen gaan le­ven op so­ci­a­le me­dia. In­mid­dels doen op­ti­ciens over de he­le we­reld mee aan de­ze dag, door kor­tin­gen te ge­ven op zon­ne­bril­len, maar er wordt ook veel voor­lich­ting ge­ge­ven over het be­lang van een goe­de zon­ne­bril en waar je op moet let­ten bij het ko­pen er­van. Ook zit er een in­ter­ac­tief ele­ment aan de­ze dag. U kunt dan een #SunGlas­sSel­fie ma­ken (een sel­fie met een zon­ne­bril op) en die de­len op Fa­ce­book.

Een zon­ne­bril is een hulp­mid­del dat het licht dat in de ogen valt, tem­pert. Dat is veel­al rus­ti­ger aan de ogen. Som­mi­ge zon­ne­bril­len zijn ont­wor­pen om scha­de­lijk ul­tra­vi­o­let licht te­gen te hou­den. Ul­tra­vi­o­let licht kan het oog ir­ri­te­ren en ook per­ma­nen­te ver­an­de­rin­gen in het oog ver­oor­za­ken, on­der an­de­re grij­ze staar.

Zon­ne­bril­len wor­den veel­al in vijf CE-ca­te­go­rie­ën, met num­mers 0-4 in­ge­deeld om aan te ge­ven hoe­veel licht tot 380nm door­ge­la­ten wordt, waar­bij de schaal van 0 (tot 20 pro­cent ab­sorp­tie van het licht) tot 4 (92-97 pro­cent licht­ab­sorp­tie) loopt. De CE-waar­de wordt ech­ter niet per bril­len­soort door een on­af­han­ke­lijk in­sti­tuut ge­test. Me­disch ge­zien zijn ook an­de­re golf­leng­tes re­le­vant. Het UV400 la­bel sug­ge­reert een test in die rich­ting, maar is niet ge­stan­daar­di­seerd. Ver­der is me­disch ge­zien ook de hoe­veel­heid licht die langs het mon­tuur in de ogen valt re­le­vant.

Een zon­ne­bril is niet ge­schikt om in de zon te kij­ken; dat kan al­leen met een eclips­bril of een las­bril met mi­ni­maal fac­tor 14.

Te­gen­woor­dig zijn er ook zon­ne­bril­len op de markt met een hou­ten mon­tuur. Len­zen zijn ge­kleurd of don­ker ge­maakt. De kleur van de len­zen va­ri­eert, maar groen, grijs en bruin wor­den veel ge­bruikt. Dit om­dat de­ze kleu­ren de kleur­waar­ne­ming het minst ver­sto­ren. De kleur van de bril­gla­zen re­du­ceert het zicht­ba­re licht en be­schermt te­gen hel­der­heid. De kleur heeft ech­ter geen ef­fect op de UV-be­scher­ming. Het zijn dus niet per se de don­ke­re gla­zen die het best be­scher­men.

Grij­ze len­zen wor­den be­schouwd als neu­traal, om­dat de­ze het con­trast niet ver­be­te­ren noch de kleur­waar­ne­ming ver­sto­ren. Groe­ne len­zen zijn voor fout­lo­ze vi­sie en com­fort. Ro­de len­zen zijn ge­schikt voor si­tu­a­ties met ma­tig of wei­nig licht, om­dat de­ze het con­trast ver­be­te­ren, hoe­wel ze de kleur­waar­ne­ming ver­sto­ren. Oran­je en ge­le len­zen heb­ben de groot­ste con­trast­ver­be­te­ring en diep­te waar­ne­ming, maar ver­sto­ren de kleur­waar­ne­ming. Bij ko­per­kleu­ri­ge len­zen wor­den con­tras­ten ver­hoogd en ze heb­ben een ho­ge rood­fac­tor: ver­keers-en rem­lich­ten zijn ge­mak­ke­lij­ker te zien. Niet al­le kleu­ren zijn ge­schikt voor ge­bruik in het ver­keer.

Po­la­ri­se­ren­de len­zen be­vat­ten naast een UV­fil­ter ook een po­la­ri­sa­tie­fil­ter. Hier­door be­staat het licht dat de dra­ger waar­neemt voor­al uit verticaal ge­po­la­ri­seerd licht.

Het voor­deel van het weg­fil­te­ren van de horizontaa­l ge­po­la­ri­seer­de licht­stra­len heeft te ma­ken met de re­flec­tie van licht. Als licht op bij­voor­beeld wa­ter valt dan zal een deel van dat licht re­flec­te­ren en een an­der deel zal wor­den ge­ab­sor­beerd. De ver­hou­din­gen hier­tus­sen zijn af­han­ke­lijk van de hoek waar­on­der dat licht in­valt op het wa­ter. Een be­lang­rij­ker ver­schijn­sel hier­bij is dat de ma­te waar­in ge­re­flec­teerd licht horizontaa­l ge­po­la­ri­seerd wordt gro­ter is dan de ma­te waar­in het verticaal ge­po­la­ri­seerd wordt.

Hier­door zal ge­re­flec­teerd licht ener­zijds wor­den ge­fil­terd door het po­la­ri­sa­tie fil­ter en an­der­zijds door de ge­tin­te gla­zen.

(Bron:Fij­ne­dag­van Wi­ki­pe­dia)

en

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.