Lich­te stij­ging aan­tal ge­slachts­ziek­ten

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

BILTHOVEN ­ Het aan­tal men­sen met een ge­slachts­ziek­te is licht ge­ste­gen, meldt ge­zond­heids­in­sti­tuut RIVM. De ho­ge­re cij­fers zijn deels te ver­kla­ren uit het feit dat met na­me men­sen uit ri­si­co­groe­pen zich va­ker la­ten tes­ten. Voor an­de­re ver­kla­rin­gen is ex­tra on­der­zoek no­dig.

Ch­la­my­dia bleef tot nog toe de meest voor­ko­men­de soa bij he­te­ro­sek­su­e­len. On­der man­nen die seks heb­ben met man­nen (MSM) kwam go­nor­roe het vaakst voor.

In 2019 wa­ren er 21.134 ch­la­my­dia­dia­gno­ses bij de Cen­tra voor Sek­su­e­le Ge­zond­heid (CSG’s), een aan­tal dat ver­ge­lijk­baar is met dat van 2018. Het ge­schat­te aan­tal dia­gno­ses door huis­art­sen nam in 2018 toe, ten op­zich­te van 2017 (42.500 te­gen 39.800). Re­cen­te­re cij­fers over de huis­art­sen wa­ren nog niet be­schik­baar.

Het aan­tal go­nor­roe­dia­gno­ses bij de CSG’s is het af­ge­lo­pen jaar met 11 pro­cent toe­ge­no­men tot 8186 in­fec­ties. Het ge­schat­te aan­tal in­fec­ties bij de huis­art­sen nam toe van 9550 in 2017 naar 11.300 in 2018.

In 2019 is het aan­tal sy­fi­lis­di­a­gno­ses bij de CSG’s met 16,8 pro­cent ge­ste­gen ten op­zich­te van 2018 (1430 te­gen 1224). Het aan­tal nieu­we hiv­dia­gno­ses dat de CSG’s stel­de, 164 in 2019, is met 34 pro­cent af­ge­no­men ten op­zich­te van 2018. Om on­der­zoeks­tech­ni­sche re­de­nen zijn de cij­fers van huis­art­sen over de­ze ziek­ten hier niet mee­ge­no­men.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.