For­se straf­fen voor Roe­meen­se pin­rovers

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN BOSCH ­ Te­gen drie le­den van een Roe­meen­se ro­vers­ben­de (19, 24, en 21 jaar oud) zijn gis­te­ren in de recht­bank van Den Bosch for­se straf­fen uit­ge­spro­ken. De jong­ste ver­dach­te krijgt een ge­van­ge­nis­straf van acht jaar en zes maan­den op­ge­legd. De an­de­re twee moe­ten vijf jaar de cel in. Het trio was in het voor­jaar en de zo­mer van 2019 be­trok­ken bij in to­taal 23 be­ro­vin­gen van slacht­of­fers van ge­mid­deld 76 jaar bij Ra­bo­bank­pin­au­to­ma­ten in Oost­Nederland, Bra­bant en Limburg.

De recht­bank re­kent het de drie Roe­me­nen met een Ro­ma­ach­ter­grond zwaar aan dat ze bij hun dief­stal­len steeds ou­de­re men­sen of per­so­nen die op een an­de­re ma­nier kwets­baar wa­ren, als slacht­of­fer uit­ko­zen. De recht­bank kwa­li­fi­ceer­de de mis­drij­ven als ‘mo­biel ban­di­tis­me’ om­dat de pin­rovers van­uit Duits­land steeds be­wust naar Nederland gin­gen met als eni­ge doel het be­ro­ven van ou­de­re en/of kwets­ba­re men­sen. van het ro­ver­s­trio dat toe­sloeg in on­der meer Al­me­lo, Velp, Weert en So­me­ren be­stond er­uit om ar­ge­lo­ze ou­de­ren die bij een pin­au­to­maat hun co­de in­toet­sten af te lei­den en ver­vol­gens geld weg te ne­men door het zicht op het beeld­scherm, de cij­fer­toet­sen en de uit­gif­te­la­de af te dek­ken met bij­voor­beeld een krant.

De 19­ja­ri­ge Sams­ung R. werd door de recht­bank schul­dig be­von­den aan al­le 19 aan hem toe­ge­schre­ven dief­stal­len, al­leen of sa­men met de an­de­ren. Ze­ven­tien keer werd daar­bij in ju­ri­di­sche zin ge­weld ge­bruikt in de vorm van het du­wen van de veel­al weer­lo­ze slacht­of­fers, het­geen als ’licht ge­weld werd aan­ge­merkt. Dat al­les re­sul­teer­de in een cel­straf van acht jaar en zes maan­den (met af­trek van voor­ar­rest), waar eer­der bij­na was ge­ëist.

tien

jaar

De 24­ja­ri­ge Chris­ti­an M. werd ver­oor­deeld voor elf van de der­tien fei­ten (drie met licht ge­weld) waar­van hij ver­dacht werd: vier meer dan de Of­fi­cier van Jus­ti­tie had ge­ëist. Het le­ver­de hem een cel­straf op van vijf jaar (met af­trek voor­ar­rest); twee jaar ho­ger dan ge­ëist.

De vast­zit­ten­de Sams­ung R. en Chris­ti­an M. wa­ren niet bij de uit­spraak aan­we­zig. Dat gold even­eens voor de 21­ja­ri­ge Ion J. Hij werd door de recht­bank niet als vol­waar­dig me­de­ple­ger maar (van­we­ge zijn be­perk­te­re rol als chauf­feur) als me­de­plich­ti­ge aan­ge­merkt.

De ver­oor­deel­den heb­ben veer­tien da­gen de tijd om in ho­ger be­roep te gaan.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.