OM toont nieuw be­wijs neer­ha­len MH17 met buk-ra­ket en rol Oleg Pu­la­tov

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

DEN HAAG - Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) heeft gis­te­ren nieuw be­wijs ge­pre­sen­teerd waar­uit blijkt dat vlucht MH17 is neer­ge­haald met een buk-ra­ket. Het is een re­ac­tie van jus­ti­tie op de ver­zoe­ken van de ver­de­di­ging om al­ter­na­tie­ve sce­na­rio’s voor de ramp met het toe­stel van Ma­lay­sia Air­li­nes te on­der­zoe­ken met het ho­ren van ge­tui­gen.

De of­fi­cie­ren van jus­ti­tie toon­den voor de recht­bank van Den Haag en­ke­le foto’s waar­op me­ta­len frag­men­ten te zien zijn die in de spon­ning van het toe­stel en in de li­cha­men van slacht­of­fers van MH17 zijn ge­von­den. Uit on­der­zoek is ge­ble­ken dat de­ze me­ta­len af­kom­stig zijn van een en de­zelf­de buk­ra­ket. On­der­zoeks­wen­sen van de ver­de­di­ging om te kun­nen ach­ter­ha­len of MH17 is neer­ge­scho­ten door een ge­vechts­vlieg­tuig moe­ten vol­gens het OM daar­om moe­ten wor­den af­ge­we­zen. aar­naast is de stel­ling van Sa­bi­ne ten Does­scha­te, een van de ad­vo­ca­ten van ver­dach­te Oleg Pu­la­tov, dat een buk-ra­ket een maxi­ma­le af­stand van 55 ki­lo­me­ter kan af­leg­gen en niet 36 zo­als het OM had ge­steld, on­juist.

De of­fi­cier van jus­ti­tie stel­de ech­ter dat het ty­pe buk-ra­ket waar de ver­de­di­ging op doelt, niet de buk-ra­ket is waar­mee MH17 is neer­ge­haald. Dat ty­pe buk-ra­ket heeft wel de­ge­lijk een maxi­mum be­reik van 36 ki­lo­me­ter, al­dus het OM. Wel stem­de het OM in met het ver­zoek tot na­der on­der­zoek naar de lo­ca­tie van­waar de buk-ra­ket zou zijn af­ge­vuurd.

Het OM liet vrij­dag ook voor het eerst tap­ge­sprek­ken die de be­trok­ken­heid van Pu­la­tov, maar ook de an­de­re drie ver­dach­ten van het neer­ha­len van MH17, zou­den be­ves­ti­gen.

Zo hoort Pu­la­tov van me­de­ver­dach­te Ser­gey Du­bins­kiy op 16 ju­li 2014, een dag voor de ramp, dat er een buk on­der­weg is en als die aan­ge­ko­men is, di­rect rich­ting Pu­la­tov wordt ge­bracht.

“Om 19:52 uur bel­den Pu­la­tov en Du­bins­kiy met el­kaar”, al­dus de of­fi­cier uren na het neer­ha­len van MH17. In dat ge­sprek vroeg Du­bins­kiy: “Zeg, en heeft on­ze buk ge­scho­ten of niet?” Pu­la­tov zei dan: “De buk heeft een Sus­h­ka neer­ge­haald na­dat de Sus­h­ka de Boei­ng heeft neer­ge­scho­ten.”

Met de Sus­h­ka wordt een Oe­kra­ïens mi­li­tair vlieg­tuig be­doeld, maar de­ze is die dag nooit neer­ge­haald.

De of­fi­cier zei dat als het gaat om de kwa­li­teit en be­trouw­baar­heid van hei­me­lijk op­ge­no­men ge­sprek­ken, het goed is om een Ne­der­land­se team­lei­der van de po­li­tie te ho­ren. De op­na­men zijn ver­strekt door de Oe­kra­ïen­se ge­hei­me dienst SBU en daar­mee vol­gens de ver­de­di­ging niet per de­fi­ni­tie be­trouw­baar.

Het is de recht­bank die op 3 ju­li zal be­slis­sen wel­ke on­der­zoeks­wen­sen wor­den toe­ge­we­zen.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.