Ge­meng­de re­ac­ties uit Ka­mer op steun voor KLM

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

DEN HAAG - Par­tij­en in de Twee­de Ka­mer re­a­ge­ren ver­deeld op de aan­kon­di­ging dat het ka­bi­net 3,4 mil­jard aan staats­steun ver­leent aan KLM. Dat ge­beurt deels door le­nin­gen en deels door ga­rant­stel­lin­gen.

Vol­gens GroenLinks laat het ka­bi­net een “re­set voor de luchtvaart” lig­gen. “Dit zijn geen stren­ge voor­waar­den, maar de green­wash die we bij luchtvaart ge­wend zijn”, re­a­geert Ka­mer­lid Su­zan­ne Krö­ger. De op­po­si­tie­par­tij laakt het ge­brek aan stren­ge ei­sen in ruil voor het pak­ket voor de lucht­vaart­maat­schap­pij.

De Chris­tenU­nie is juist “te­vre­den” dat te­gen­over de steun staat dat KLM “de om­slag maakt naar min­der overlast, min­der ver­vui­ling en la­ge­re top­be­lo­nin­gen.” De par­tij “steunt de voor­waar­den die het ka­bi­net stelt aan de le­nin­gen en ga­ran­ties voor KLM”, zegt Ka­mer­lid Ep­po Bruins. “Min­der nacht­vluch­ten, geen bo­nus­sen en di­vi­dend en be­lang­rijk nieuws is dat Nederland de ga­ran­tie heeft ge­kre­gen dat KLM op Schip­hol blijft - iets wat sinds de fu­sie met Air Fran­ce on­ze­ker was. De Ne­der­land­se staat krijgt hier­mee weer meer con­tro­le over de toe­komst van KLM.”

Ook co­a­li­tie­par­tij D66 vindt het ‘goed dat met le­ning en ga­ran­tie op bank­le­ning groot­ste fail­lis­se­ment uit on­ze ge­schie­de­nis is voor­ko­men”, laat Ka­mer­lid Joost Snel­ler we­ten. “Ste­vi­ge­re staats­ga­ran­ties zijn po­si­tief voor on­ze open eco­no­mie.” De duur­zaam­heids­ei­sen noemt hij een “stap­je voor­uit”, maar de ver­la­ging van het aan­tal nacht­vluch­ten “is nog ma­ger”, vindt Snel­ler.

VVD’er Roald van der Lin­de noemt het een “goe­de stap van het ka­bi­net.” Het steun­pak­ket “biedt dui­zen­den werk­ne­mers in de luchtvaart per­spec­tief in de­ze moei­lij­ke tij­den.”

De SP is op haar beurt ui­terst kri­tisch. “Als een or­ga­ni­sa­tie echt niet fail­liet mag gaan, dan kan het ook niet over­ge­la­ten wor­den aan de markt”, zegt SP-Ka­mer­lid Mahir Al­kaya. “Wat de SP be­treft is veel meer zeg­gen­schap, of ui­t­ein­de­lijk na­ti­o­na­li­sa­tie, de ma­nier om de ba­nen en toe­komst van KLM struc­tu­reel vei­lig te stel­len”, stelt de so­ci­a­lis­ti­sche po­li­ti­cus. Hij “roept daar­om het ka­bi­net op om te­rug naar de on­der­han­de­lings­ta­fel te gaan om de toe­komst van KLM en de men­sen die daar wer­ken echt vei­lig te stel­len.”

(De Te­le­graaf)

Een Boei­ng 777 van KLM op Schip­hol. (Foto: NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.