Be­to­gers ‘Vi­rus­waan­zin’ zon­dag op per­soon­lij­ke ti­tel naar Ma­lie­veld

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

DEN HAAG - De pro­test­groep ‘Vi­rus­waan­zin’ mag zon­dag niet de­mon­stre­ren in Den Haag. De de­mon­stra­tie is, net als vo­ri­ge week, ver­bo­den door Johan Rem­kes, waar­ne­mend bur­ge­mees­ter van Den Haag en plaats­ver­van­gend voor­zit­ter van de vei­lig­heids­re­gio. De ac­tie­voer­ders kon­di­gen daar­op aan ‘op per­soon­lij­ke ti­tel’ naar het Ma­lie­veld te ko­men.

De de­mon­stra­tie is een ge­vaar voor de volks­ge­zond­heid en er “zijn dui­de­lij­ke sig­na­len dat er ge­vreesd moet wor­den voor ern­sti­ge wan­or­de­lijk­he­den”, zegt de ge­meen­te. Er wordt daar­naast top­druk­te ver­wacht, om­dat ook be­we­gin­gen als Bouw in Ver­zet, de Ge­le Hes­jes en be­ken­de opi­nie­ma­kers als Mauri­ce de Hond zich bij het pro­test heb­ben aan­ge­slo­ten.

Toch gaat de groep ‘in lief­de en ge­duld’ naar het cen­trum van Den Haag. “Niet na­mens, maar wel in de geest van Vi­rus­waan­zin.” Dat zegt kop­stuk Wil­lem En­gel van de groe­pe­ring. “Wij, op per­soon­lij­ke ti­tel, zijn zon­dag op het Ma­lie­veld. Ik no­dig ie­der­een uit te ko­men”, zegt En­gel in een vi­deo­bood­schap op de Fa­ce­book­pa­gi­na van Vi­rus­waan­zin.

“Het is on­ge­loof­lijk, maar waar. Ik had niet voor mo­ge­lijk ge­hou­den dat de dic­ta­tuur zich zo erg liet ken­nen. Dit kun­nen we niet la­ten ge­beu­ren”, zegt hij over het ver­bod van de rech­ter. De de­mon­stra­tie is een ge­vaar voor de volks­ge­zond­heid en er “zijn dui­de­lij­ke sig­na­len dat er ge­vreesd moet wor­den voor ern­sti­ge wan­or­de­lijk­he­den”, zegt de ge­meen­te. Er wordt daar­naast top­druk­te ver­wacht, om­dat ook be­we­gin­gen als Bouw in Ver­zet, de Ge­le Hes­jes en be­ken­de opi­nie­ma­kers als Mauri­ce de Hond zich bij het pro­test heb­ben aan­ge­slo­ten.

Toch gaat de groep ‘in lief­de en ge­duld’ naar het cen­trum van Den Haag. “Niet na­mens, maar wel in de geest van Vi­rus­waan­zin.” Dat zegt kop­stuk Wil­lem En­gel van de groe­pe­ring. “Wij, op per­soon­lij­ke ti­tel, zijn zon­dag op het Ma­lie­veld. Ik no­dig ie­der­een uit te ko­men”, zegt En­gel in een vi­deo­bood­schap op de Fa­ce­book­pa­gi­na van Vi­rus­waan­zin. “Het is on­ge­loof­lijk, maar waar. Ik had niet voor mo­ge­lijk ge­hou­den dat de dic­ta­tuur zich zo erg liet ken­nen. Dit kun­nen we niet la­ten ge­beu­ren”, zegt hij over het ver­bod van de rech­ter.

Het vo­ri­ge pro­test van Vi­rus­waan­zin, af­ge­lo­pen zon­dag, werd ook al ver­bo­den. Veel de­mon­stran­ten kwa­men wel waar­na als­nog toe­stem­ming werd ver­leend. De de­mo liep ech­ter uit de hand. Hoo­li­gans en an­de­re rel­schop­pers keer­den zich te­gen de ME en po­li­tie, die weer kri­tiek kre­gen van­we­ge een hard­han­di­ge aan­pak. Op so­ci­a­le me­dia cir­cu­leer­den beel­den, die vol­gens de po­li­tie uit zijn ver­band zijn ge­trok­ken en sug­ges­tief aan el­kaar zijn ge­plakt.

In to­taal wer­den on­ge­veer vier­hon­derd men­sen ge­ar­res­teerd. Het over­gro­te deel werd de­zelf­de dag of in de nacht heen­ge­zon­den met een af­doe­ning op ba­sis van de Wet open­ba­re ma­ni­fes­ta­ties (Wom).

De ac­tie­groep heeft ook in een kort ge­ding ge­ëist dat de over­heid stopt met be­per­ken­de co­ron­a­maat­re­ge­len, waar­on­der de re­gel dat men­sen 1,5 me­ter af­stand van el­kaar moe­ten hou­den. Daar­bij is de recht­bank ge­wraakt. Die zou voor­in­ge­no­men zijn. De rech­ter zou het of­fi­ci­ë­le do­den­tal al op 12 ju­ni als feit heb­ben aan­vaard en dus de me­ning al heb­ben be­paald.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.